Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО)

Кандидатстване (СМО)

При кандидатстване за мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo и се изпраща по електронна поща на адрес: aceint@uacg.bg

2. Справка за успех от УАСГ, удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от добър 4,00). Попълва се от студента само с личните данни и се изпраща по електронна поща на адрес: aceint@uacg.bg. 

Справката се изчислява по служебен път, не от лицето. Докторантите представят  копие от решението за зачисляване в докторантура.

3. Копие от сертификат за владеене на език съгласно изискванията на партниращ университет. Виж повече за изискванията тук. или отиди на: 

Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори

Забележка: При липса на международно признат документ към момента на вътрешното кандидатстване в УАС,  е допустимо представяне на:
- копие на диплома за средно образование или друг документ, удостоверяващ проведено чуждоезиково обучение в брой часове, съответстващи на изискваните за ниво B1/В2* (напр. завършена езикова, математическа или друга гимназия с усилено изучаване на чужд език с мин. 600 ч).

При възможност, може да се проведе езиков изпит по английски към ЦПЛ. 

Заявлението се изпраща се по електронна поща на адрес: aceint@uacg.bg

 

 КЛАСИРАНЕ

Подборът и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от комисия.

Класирането се извършва при спазване на следните критерии за предимство:
1. Предишно участие в програмата: 0 -> 12 месеца
2. Брой невзети изпити: 0 -> неопределен брой.
3. Курс в годината на заминаване за мобилност:  6-> 2
4. Среден успех: 6 -> 4
 

При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение. Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програмата, имат предимство пред тези, които вече са взимали участие. Кандидати, които имат невзети дисциплини/изпити, се класират при наличие на места за мобилност след класиране на останалите кандидати.

При класирането се вземат предвид поредността на желанията (посочените университети) и степента на изпълняване на изискванията от всички кандидати за съответните места и университети.
При невъзможност за класиране на кандидати в посочените от тях университети и при наличие на места за мобилност, за които няма подадени легитимни кандидатури и класирани студенти, комисията отправя предложение за заемане на определени свободни места за мобилност от тези студенти. Те се включват в основния списък с класирани студенти.
При подадени повече кандидатури от броя на договорените и заети места за мобилност комисията оформя и обявява и допълнителен списък с резерви. Студентите от резервния списък могат да получат предложение за посочените от тях или други места за мобилност в случаите, когато има отказ от участие в мобилността на класирани студенти и сроковете за регистрация на чуждестранни ЕРАЗЪМ+ студенти в приемащите европейски университети не са изтекли.

Отказ от обявеното класиране се приема за отказ от участие в мобилност, поради което преместване на студенти от основния списък в списъка с резервите не е допустимо.
Резултатите от класирането се обявяват в рамките на една седмица след приключване на срока на открития конкурс, като се публикуват на интернет сайт-а на УАСГ.

Класираните студенти и докторанти участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от ръководството на ЦМДМ.