Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО)

Кандидатстване (СМО)

При кандидатстване за мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване: попълва се онлайн. 

*За попълване на онлайн формуляра, е необходимо да влезте във Вашия Google профил

Средният успех от УАСГ се изчислява по служебен път.

Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура по електронна поща на адрес: aceint@uacg.bg.

2. Декларация за съгласие за обработка на лични данни на физическо лице: попълва се и се прикачва в съответната секция на горeпосочения формуляр.

 

3. Сертификат или друг документ удостоверяващ владеене на чужд език съгласно изискванията на партниращия университет. Копие на документа се прикачва в съответната секция на горепосочения формуляр.

ВАЖНО: При липса на международно признат документ към момента на вътрешното кандидатстване в УАСГ,  е допустимо представяне на копие на диплома за средно образование или друг документ, удостоверяващ проведено чуждоезиково обучение в брой часове, съответстващи на изискваните за ниво B1/В2* (напр. завършена езикова, математическа или друга гимназия с усилено изучаване на чужд език с мин. 600 ч). 

В случай, че приемащият университет има задължително изискване за езиков сертификат, дипломата от гимназия с разширено изучаване на чужд език, не може да бъде приложена и кандидатът няма да бъде класиран за съответния университет.

В помощ на кандидатстващите, които не разполагат с необходимия документ за удостоверяване на езиково ниво, ЦПЛ към УАСГ, заедно с ЦМДМ организира провеждането на езикови изпити два пъти годишно: декември и март.

Покана за този изпит се публикува на сайта на УАСГ: Начало / Международна дейност / Новини

Изпит за удостоверяване на ниво и получаване на сертификат, може да бъде положен и във всяка една езикова школа. 

Повече относно изискванията за езиково ниво можете да прочетете тук : 

Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори

УСЛОВИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ 

Съгласно вътрешни правила, в рамките на една академична година се допуска осъществяване на мобилност в рамките на един семестър. След класирането ЦМДМ изпраща номинационни писма до всички международни университети, в които ще се обучават класираните студенти.