Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Мобилност на персонала за преподаване и обучение / Необходими документи

Необходими документи

 За осъществяване на мобилност за преподаване или обучение се подават следните задължителни документи:

Преди мобилността:

1.  Програма за преподаване (Teaching mobility agreement) или  Програма за обучение (Training mobility agreement)
2.  Декларация за осъществяване на мобилност
3.  Доклад за задгранична командировка
4.  Копие от Европейска здравна карта или друг вид застраховка.
5.  Служебна бележка от банка с детайли на личната банкова сметка  (титуляр, банка, клон, IBAN, BIC)

 Въз основа на всички представени в ЦМДМ документи се изготвя Договор между УАСГ  и преподавателя/ служителя за финансиране на мобилността. Изготвя се и Заповед за задгранична командировка.

След  мобилността: 

1.  Сертификат за извършена дейност, издаден от приемащия университет с начална и крайна дата на мобилността (Certificate of Attendance)
2.  Документи, удостоверяващи пътуването (билети, бордни карти, печати в задграничен паспорт, фактура от хотел)
3.  Подаване на онлайн отчет (on-line EU survey) - попълва  се от преподавателя или служителя след получаване на заявката по мейл.

4. Доклад в свободна форма, текст в рамките на А4, плюс две снимки от мобилността, свързани с извършената мобилност  с цел преподавене или обучение.