Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Мобилност на персонала за преподаване и обучение / Необходими документи

Необходими документи

 За осъществяване на мобилност за преподаване или обучение се подават следните задължителни документи:

Преди мобилността:

1.  Програма за преподаване (Teaching mobility agreement) или  Програма за обучение (Training mobility agreement)
2.  Декларация за осъществяване на мобилност
3.  Доклад за задгранична командировка Докладът се представя в срок от 20 дни преди датата на командировката.
4.  Копие от Европейска здравна карта или друг вид застраховка.
5.  Служебна бележка от банка с детайли на личната банкова сметка  (титуляр, банка, клон, IBAN, BIC)

 Въз основа на всички представени в ЦМДМ документи се изготвя Договор между УАСГ  и преподавателя/ служителя за финансиране на мобилността. Изготвя се и Заповед за задгранична командировка.

След  мобилността: 

1.  Сертификат за извършена дейност, издаден от приемащия университет с начална и крайна дата на мобилността (Certificate of Attendance)
2.  Документи, удостоверяващи пътуването (билети, бордни карти, печати в задграничен паспорт, фактура от хотел)
3.  Подаване на онлайн отчет (on-line EU survey) - попълва  се от преподавателя или служителя след получаване на заявката по мейл.

4. Доклад в свободна форма, текст в рамките на А4, плюс две снимки от мобилността, свързани с извършената мобилност  с цел преподавене или обучение.