Начало / Наука и проектиране / Направление "Научни изследвания" / Конкурси за научни разработки за усвояване на субсидията при УАСГ / Приоритетни научни области

Приоритетни научни области

ПРИОРИТЕТНИ
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ПО КОИТО РАБОТЯТ НАУЧНИТЕ КАДРИ

a. устойчиво развитие на регионите;
b. повишаване на антисеизмичната обезпеченост на сградите и съоръженията;
c. оценка на риска в условията на настъпващи климатични промени;
d. оценка на риска и обезпечаване на конструкциите срещу производствени аварии и тероризъм
e. въвеждане на нови технологии в строителното производство
f. производство и използване на нови материали, приоритетно базирани на развиващите се нанотехнологии;
g. национална идентичност и културно наследство;
h. повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд;
i. изграждане, реконструкция и поддържане на инфраструктурата;
j. изграждане на високоскоростни пътни и железопътни магистрали;
k. изграждане на съоръжения свързани с използване на нови енергийни източници;
l. решаване на екологични проблеми свързани с пречистване на водите и почвите
m. използване на отпадъчни продукти в производството на строителни материали
Развитие на научната инфраструктура като общ приоритет на университета, независимо от научната област.