Начало / Наука и проектиране / Център за научни изследвания и проектиране (ЦНИП)

Център за научни изследвания и проектиране (ЦНИП)

Центърът за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) функционира от 01.01.2002 г. като структурно звено към Университета по архитектура строителство и геодезия (като
наследник на Сектора за проучване и проектиране и Научноизследователския сектор), с предмет на дейност:

 

 

 • Комплексни проектни и научноизследователски работи в областите архитектура, градоустройство, строителство, комуникации, хидротехника, геотехника, геодезия, земеустройство и др.
 • Строителни стоманобетонни и стоманени конструкции на сгради и съоръжения.
 • Строителни материали и изолации.
 • Офертни и предофертни проучвания и анализи
 • Проектни работи в областта на транспортното строителство (мостове, тунели, пътища и ж.п.линии)
 • Експертизи и контрол върху проектирането и строителството.
 • Изследвания и проектиране в областта на геотехниката ( земна механика и фундиране, инженерна геология).
 • Хидротехнически, хидрологични и хидравлични изследвания. Изследвания свързани с използване на водните ресурси.
 • Оценки на водностопански системи (хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни и комплексни), пречиствателни станции, хвостохранилища и др.
 • Екологични проучвания и анализи. Оценка на въздействието върху околната среда.
 • Оценка на риска.
 • Управление на устройственото планиране, процеса на проектиране, строителството и експлоатацията на обекти и съоръжения.
 • Географски информационни системи.
 • Кадастрални планове и карти на населени места, земеделски земи, гори и др.
 • Геодезически и фотограметрични измервания и определяне на обеми на земно насипни и др.материали и суровини на открити и закрити площадки.
 • Земеразделителни и гороразделителни разработки.
 • Моделни натурни изследвания и експерименти и др.
 • Геодезически и фотограметрични измервания и определяне на обеми на земно насипни и др.материали и суровини на открити и закрити площадки

ЦНИП разполага с необходимата за горните дейности изчислителна, компютърна и графична техника, както и съответното програмно осигуряване.

При необходимост ЦНИП при УАСГ използва Централния изчислителен комплекс на УАСГ.

ЦНИП при УАСГ обединява висококвалифицирани специалисти - научни работници и проектанти по всички специалности, преподаватели и служители от УАСГ, хабилитирани лица и специалисти от други Висши учебни заведения и БАН.

ЦНИП при УАСГ създава работни колективи за изпълнение на конкретни проучвания, проекти и научни разработки в областите, предмет на дейността му.

ЦНИП при УАСГ ползва лицензирана лаборатория за изпитване на различни характеристики на строителните материали.

Дейността на ЦНИП при УАСГ се регулира от правилник приет от академичен съвет

Правилника за Устройство и Дейност на ЦНИП при УАСГ е част от нормативните документи на УАСГ.

Решение на акaдемичен съвет за създаване на ЦНИП

Сертификат по ISO 9001