Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Анализ на строителни конструкции с програмна система SAP2000

Анализ на строителни конструкции с програмна система SAP2000

 Курсът предлага основни познания и създаване на умения за моделиране и анализ на строителни конструкции по метода на крайните елементи. Разглеждат се основни подходи в моделирането на едномерни (прътови) и двумерни равнинни и пространствени конструкции, прилагани за анализ с  различни програмни системи. Сравняват се варианти на изчислителни модели подложени на статични и динамични въздействия. Особено внимание се отделя на анализа на сеизмично въздействие чрез спектралния метод.

 

 Разглеждат се възможностите на програмната среда на SAP 2000 за:

-геометрично и конструктивно моделиране,

-проверка и контрол на входните данни, 

-анализ, преглед и проверка на резултатите за премествания и усилия,

-дефиниране на изчислителни състояния,

-оразмеряване на конструктивни елементи

-и документиране на резултатите от анализа.

Представят се възможностите за оразмеряване на стоманени и стоманобетонни конструкции, както и основни понятия за оптимизиране на сеченията - заложени са изискванията на ЕC2 и EC3. 

ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност 50 учебни часа. Провежда се в продължение на
12 дни от 17:00 ч. до 20:00 ч.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
УАСГ - корпус Б, 5-ти етаж, Зали 510, 516.

ПРЕПОДАВАТЕЛ
гл. ас. инж. Валентин Чобанов

ТАКСА
235,00 лв. платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ
(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524