Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Анализ на пространствени системи със SAP2000

Анализ на пространствени системи със SAP2000

 Курсът предлага основни познания и създаване на умения за моделиране и анализ на строителни конструкции по метода на крайните елементи. Разглеждат се основни подходи в моделирането на едномерни (прътови) и двумерни равнинни и пространствени конструкции, прилагани за анализ с  различни програмни системи. Сравняват се варианти на изчислителни модели подложени на статични и динамични въздействия. Особено внимание се отделя на анализа на сеизмично въздействие чрез спектралния метод.

Разглеждат се възможностите на програмната среда на SAP 2000 за геометрично и конструктивно моделиране, проверка и контрол на входните данни, анализ, преглед и проверка на резултатите за премествания и усилия, дефиниране на изчислителни състояния, оразмеряване на конструктивни елементи и документиране на резултатите от анализа.

Представят се възможностите за оразмеряване на стоманени и стоманобетонни конструкции, както и основни понятия за оптимизиране на сеченията - заложени са изискванията на ЕC2 и EC3.