Начало / За Университета / Синдикати / ВОН - КНСБ / За нас

За нас

Брошура в *.pdf формат може да изтеглите от ТУК.

ОСНОВНА ЦЕЛ
Защита и представителство на интересите на синдикалните членове в труда, заетостта, трудовите права, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище за:

- Отстояване на социалните аспекти във ВУ и БАН и утвърждаване на колективното трудово договаряне и социалния диалог;
- Укрепване на синдикалните структури и повишаване на мотивацията;
- Синдикална солидарност и взаимодействие между основните членове, както и интегриране в националното и международното синдикално движение;
- Представителство на национално и браншово равнище, както и легитимност в социалния диалог на ниво ВУ и БАН;
- Експертно и информационно осигуряване и синдикално обучение.

КАКВО ИСКАМЕ?
- Спазване на трудовите и специалните закони;
- Независимост и условия за синдикална дейност при съблюдаване на основните трудови, социални и синдикални права на членовете;
- Право на труд и обучение през целия живот при свободен избор на професия;
- Право на здравословни и безопасни условия на труд, здравно осигуряване и профилактика;
- Право на свободно колективно договаряне, социален диалог и участие в управлението;
- Право на: справедливо заплащане на висококвалифициран труд; разпределение на социалните разходи; социално подпомагане; обезщетение и защита в трудовите правоотношения;
- Право на достоверна информация.

АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА ВОН-КНСБ
- Работни групи в МОН, МТСП и МФ по трудово-правни и финансови проблеми на работещите в системата "Висше образование и наука";
- Преговори и мирни демонстрации за повишаване на трудовите доходи и жизненото равнище;
- Становища по бюджета и защита интересите на работещите във ВУ и БАН пред комисията по образование и наука, комисията по труда и социалната политика, комисията по бюджет и финанси, съветниците на Президента;
- Участие в работата на Комисията в НС и внасяне на предложения за изменения и допълнения на ЗВО, ЗРАСРБ, ЗННИ и др.;
- Национални дискусии по социалните проблеми, свързани с условия на труд и жизнения стандарт на студентите, докторантите, научно-преподавателския състав и служителите в системата на висшето образование и наука;
- Международни форуми с научен и синдикален характер при участие на европейски и световни партньори.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ СРЕЩУ 0.5 % ОТ ЩАТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА!
- Приемаме нови членове и формираме синдикални организации на работещите във ВУ и БАН;
- Юридическа защита;
- Социално и солидарно подпомагане;
- Борба срещу уволненията;
- Контрол върху спазване на КТД;
- Повишаване образователното равнище на синдикалните членове;
- Представителство на социалните и трудовите интереси пред работодатели;
- Безусловна валидност на КТД и споразуменията;
- Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуск, обезщетения, допълнителни възнаграждения;
- Безплатна трудово-правна и консултантска помощ;
- Информираност по условия на труд, финанси, закони и нормативна документация;
- Повишаване на трудовата квалификация и специализации;
- Участие в работни групи в МОН, МТСП, МФ, Комисията по образование и наука;
- Участие в национални и международни форуми и програми на Европейската общност;
- Стимулиране интереса на младите за работа в системата на висшето образование и наука;
- Защита правата на младите преподаватели и жените-учени, както и участието им в органите за управление;
- Предлагаме свои представители на всички нива на управление в сферата на висшето образование и наука.

ЗАЩО ДА СТАНА СИНДИКАЛЕН ЧЛЕН ?
- Ще познавам и отстоявам своите социални и трудови права.
- Ще получавам квалифицирана помощ и защита.
- Ще съм защитен срещу произвола на Работодателя в голяма степен.
- Ще участвам активно в процесите на преговори.
- Моето мнение ще се зачита.
- Ще имам солидарност и партньорството на мощната и национално представителна КНСБ.
- Ще се присъединя към международното синдикално движение.
- Чрез ВОН-КНСБ и синдикалната организация във ВУ и БАН мога да реализирам своите трудови, социални и икономически права, както и да участвам в управлението.