Home / About the University / Unions / ВОН - КНСБ / Дейности/Кореспонденция

Дейности/Кореспонденция

През 2015/16г. Университетската синдикална организация към НБС "ВОН" работи, за:
- популяризиране на дейността си сред служителите на УАСГ;
- увеличаване броя на членовете;
- създаване на анкетна карта до служителите на УАСГ;
- мониторинг върху изпълнението на Колективния трудов договор (КТД);
- преусмисляне на Колективния трудов договор и подготовка на проект за 2016г.;
- съдействие в работата на ръководните органи на НБС "ВОН".