Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Nemetschek ALLPLAN 2015 (2016) - въведение

Nemetschek ALLPLAN 2015 (2016) - въведение

 Курсът обхваща необходимите базови познания за работа с програмата.

Добиват се необходимите познания за самостоятелна работа и изработване на чертежи и 3D модел към архитектурен проект.

 ОСНОВНИ ТЕМИ

·  Въведение в чертожната среда на ALLPLAN 2015(2016) - елементи и основни настройки. Структурен модел на проекта.

·       Елементи на сградата – стени, плочи, колони, греди, покриви - настройки, техники за чертане и редактиране.

·       Библиотеки и библиотечни обекти - зареждане и управление, техники за чертане и редактиране.

·       Създаване на тримерни стълби.

·       Генериране на разрези и фасади.

·       Структура на чертожната информация – слоеве, етажи, групи.

· Оформление на чертежите в ALLPLAN 2015(2016): оразмеряване, използване на щриховки, въвеждане и редактиране на текстови.

Подготовка и отпечатване на чертежите в ALLPLAN 2015(2016).

Продължителност 60 уч. часа - 40 ч. лекции – 20 ч. упражнения

Начин на провеждане - вечер - 15 работни дни

Сума за обучение 300, 00 лв.

Програма и лектор : ас. арх. Бисер Козлев

Справки и записвания: УАСГ, бул. "Христо Смирненски" № 1, стара сграда, Ректорат, 

каб. 205, тел. 02 8666 453