Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Мобилност на персонала с цел преподаване/обучение по програма Еразъм

Мобилност на персонала с цел преподаване/обучение по програма Еразъм

Бихме искали да ви поканим в нашия университет по програма "Еразъм+" за мобилност на персонала!

Програма "Еразъм+" дава възможност на академичния и неакадемичния персонал да осъществява мобилност за преподаване и обучение в партньорски университети. Обикновено се изисква междуинституционално споразумение между изпращащата и приемащата институция.

 
Мобилностите на персонала обикновено са с продължителност 5 дни и могат да включват преподавателски дейности, споделена работа, семинари или обучения. Те трябва да са взаимноизгодни, да предоставят възможности за професионално развитие, междукултурна осведоменост, обмен на знания и най-добри практики, изграждане и укрепване на взаимоотношения и партньорства. 
 
Ако искате да посетите УАСГ за мобилност на персонала, трябва да кандидатствате за финансиране по програма "Еразъм+" през изпращащия си университет, за да покриете разходите за пътуване, настаняване и престой.
 
Необходимите документи за мобилност на персонала с финансиране по програма "Еразъм+" са:
 
  • Покана от приемащия университет,
  • Споразумение за мобилност с цел преподаване/обучение, в което се посочват точните дати на мобилността и планираната програма за дейност, подписано от участника, изпращащата институция и приемащата институция
  • Сертификат за присъствие, който потвърждава, че програмата за преподаване/обучение е завършена.