Начало / За Университета / Стратегия за развитие на УАСГ

Стратегия за развитие на УАСГ

АЗ ИСКАМ ДА ИМАМ ИДЕЯ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНА НЕЩО.
ЖОРЖ БИЗЕ
КОГАТО НЕ ЗНАЕШ КЪДЕ ОТИВАШ, ВИНАГИ ОТИВАШ ДРУГАДЕ…
АЛЪН АЛЕКСАНДЪР МИЛН

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

 

  1. ПОСТАНОВКА

1.1. Въведение

 В условията на динамични социални, икономически, политически, психологически, културни, нормативни промени и предизвикателства настоящата стратегия трасира пътя за развитие на Университета, гарантиращ стабилност, конкурентоспособност, качество, перспектива за 10 – 15 години. Тя формулира главните дългосрочни приоритети и основните действия за тяхната реализация, гарантиращи устойчив просперитет на висшето образование по архитектура, строителство и геодезия.

1.2. Структура

Стратегията съдържа следните основни компоненти:

  • ПОСТАНОВКА, в която са изяснени:

-структурата на стратегията;
-мисията на Университета;
-основните ценности в работата на Университета.

  • МОДЕЛ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УАСГ, в който в обобщен вид са представени:

-изводи от проведен анализ на модела за настоящото функциониране на Университета;
-основни характеристики на бъдещ модел, оптимално съответстващ на модерните социални, икономически, технологични и образователни изисквания.

  • СЪДЪРЖАНИЕ, което включва:

-основно послание;
-главни приоритети;
-дейности за реализиране на главните приоритети.

Въз основа на приетата с академичен консенсус стратегия управленските структури на всички управленски нива:
-заместник ректори;
-факултети;
-центрове;
-катедри;
-административни звена;
разработват и приемат конкретни планове за етапна реализация на стратегическите приоритети и дейности.

1.3. Мисия

С комплексната си образователна, научно – изследователска и творческо – проектантска дейност да бъде значим фактор в съвременното социално, икономическо, културно, естетическо, екологично развитие на страната.
Университетът създава специалности, които изграждат качествена, адекватна на обществените и индивидуални потребности, материална среда, които интерпретират извечните български образователни и строителни традиции и творчески прилагат модерните общочовешки ценности, модерните технологии, методи и материали и иновативни научни достижения. Мисията се осъществява чрез преподаване на знания и развиване на изследователска дейност в областта на следните специалности: архитектура, урбанизъм, строителство на сгради и съоръжения, хидростроителство, водоснабдяване и канализация, геодезия и транспортно строителство (пътно и железопътно).
Университетът подготвя специалисти, които:
-умеят да реализират и управляват мащабни строителни обекти и процеси, като съблюдават строги екологични изисквания и включват безконфликтно сградите и съоръженията в природната среда;
-решават проблеми от финансово-стопански и социален характер;
-са способни да си сътрудничат ползотворно с партньори от различни страни и континенти в рамките на изграждащите се универсални международни стопански и политически структури.

1.4. Основни ценности

Основните ценности, които определят академичния живот, нормите на поведение и взаимоотношения, комплексната организация на всички академични дейности се основават на:
- водещите национални традиции в българското висше техническо образование и българското строителство;
- динамичните комплексни предизвикателства на съвременна България;
- изискванията на глобализационните процеси и европейското развитие на страната;
- наличието на значим образователен, научно – изследователски и творческо – проектантски кадрови капацитет от преподаватели и опитен административен персонал.

Те включват:
- високо качество на всички университетски дейности;
- академична свобода, образователна, научна и творческа иновативност, модерност и креакивност;
- академична етика, колегиалност и принципност на всички академични нива;
- съответствие с реалните и динамично променящи се обществени и културни потребности.

МОДЕЛИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УАСГ
 

 

Настоящ модел Бъдещ модел
Преобладаваща липса на дългосрочни стратегии Добре развити университетски стратегии във всички направления на академичната дейност и във всички функционални звена
Консерватизъм и застой в образователния процес Иновативно, модерно, адекватно на съвременните потребности обучение
Дефицит на практическа подготовка в условията на пазарна архитектурно – строителна среда Стимулиране на практическото обучение чрез ясното му нормативно регламентиране и интензифициране на взаимоотношенията с архитектурно – строителния бизнес
Неефективен диалог с външната среда Интензивни взаимодействия с бизнеса и държавата
Консерватизъм в научните изследвания Пазарно ориентирана наука, насочена към потребностите на практиката.

3. СЪДЪРЖАНИЕ

ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Осигуряване на комплексни условия за устойчиво развитие на качествено, модерно, иновативно, висше образование по архитектура, строителство и геодезия:
• базирано на най-добрите принципи и традиции на българското образование и строителна практика;
• съответстващо на актуалните обществени потребности, изискванията на пазарната икономика, динамичните предизвикателства на модерния български строителен бизнес;
• ориентирано към бъдещето, към европейското развитие на страната, към новите технологии, строителни иновации и технически възможности.

ГЛАВНИ ПРИОРИТЕТИ
ПРИОРИТЕТ 1
Развитие на съвременно качествено висше образование по архитектура, строителство и геодезия и адаптиране към динамично променящите се обществени потребности.
ПРИОРИТЕТ 2
Провеждане на научни и научно-приложни изследвания в съответствие с модерните тенденции в областта на архитектурата, строителството и геодезията и с изискванията на архитектурната, строителната и геодезическата практика.
ПРИОРИТЕТ 3
Усъвършенстване на политиките за научно, педагогическо и академично израстване и развитие на преподавателските кадри.
ПРИОРИТЕТ 4
Интегриране в интернационални образователни, научно – изследователски и творчески общности чрез решително усъвършенстване на комплекса от дейности на Университета.
ПРИОРИТЕТ 5
Подобряване на модела на управление на Университета при ясно разграничаване на неговите академични и стопански компоненти.
ПРИОРИТЕТ 6
Оптимизиране на механизмите за финансиране на висшето образование по архитектура, строителство и геодезия.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГЛАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ
ПРИОРИТЕТ 1
Развитие на съвременно качествено висше образование по архитектура, строителство и геодезия и адаптиране към динамично променящите се обществени потребности.
1. Решително подобряване на качеството на образованието в следните направления:
- подобряване на учебните планове и програми и тяхното учебно съдържание в пълно съответствие с потребностите на обществото и строителния бизнес. Оптимизиране и разширяване на професионалния диалог и комплексното сътрудничество със структурите на проектантския и строителния бизнес – КАБ, КИИП, КСБ. Разработване на учебна документация с водещи проектантски и строителни фирми;
- усъвършенстване и осъвременяване на преподавания професионален учебен материал с оглед формиране у студентите на умения за творчество, самостоятелно мислене, бърза ориентация в динамиката на актуалните и бъдещите социално – икономически процеси;
- максимално съгласуване на учебните програми между факултетите и катедрите с цел постигане на комплексност на познанията и избягване на повторения и неефективно натрупване на информация при стремеж за запазване на хорариума от учебни часове на катедрите;
- формиране на комплексни, интердисциплинарни студентски екипи между факултетите и катедрите за разработване на курсови и дипломни проекти, след като студентите са получили необходимата им специализираща подготовка в съответните факултети и катедри;
- усъвършенстване на системата за проверка на подготовката на студентите чрез прилагане на системност, регулярност, непрекъснатост на контрола през семестъра;
- създаване интердисциплинарни магистърски програми за български и чуждестранни студенти със сродни елитни университети на национално и международно ниво;
- организиране и развитие на следдипломна квалификация в съответствие с нарастващите нужди за професионално „обучение през целия живот” със съдействието и подкрепата на браншовите организации на национално и европейско ниво;
- значително усъвършенстване на възможностите за практическо професионално обучение на студентите в реална работна среда по време на обучението им чрез увеличаване на часовете за практически занимания и повишаване на качеството им;
- развитие на електронната платформа за обучение на ниво университет. Приложение на различни форми за дистанционно обучение.
- усъвършенстване и максимално обективизиране на системата за оценка на подготовката на студентите чрез прилагане на модерни писмени, електронни, интерактивни и др. методи.
2. По нататъшно развитие и усъвършенстване на работата на докторантите в качеството им на значим научен потенциал и сериозен кадрови педагогичен ресурс:
- усъвършенстване, разширяване и интердисциплинарно развитие на докторантските програми на ниво университет и на между- университетско ниво в национален и международен план. Организиране на докторантски курсове за езикова подготовка, за методика на научните изследвания, за начални педагогически умения и др. Регулярно провеждане на университетски научни конференции за докторанти и млади преподаватели. Решително подобряване на контрола върху дейността на докторантите и отчетността на работата им.
- оптимизиране на контрола върху комплексната изследователска, педагогическа и творческа работа на докторантите;
- усъвършенстване на системата и структурата за управление на процеса на обучение и професионалното развитие на докторантите.
3. Усъвършенстване на компютърните умения на студентите в условията на оптимизиран режим на ползване на модерна компютърна техника:
- Разширяване и осъвременяване на софтуерната подготовка особено с програмите, пряко свързани с професионалното развитие;
- Създаване на университетска компютърна лаборатория, която рязко да оптимизира компютърното образование на студентите в условията на модерни софтуерни програми и гъвкаво използване на университетската и личната компютърна техника;
- Прилагане на пазарни подходи – банково кредитиране, рекламна дейност, корпоративни интереси и пр. при технологичното оборудване на университетската лаборатория.
4. Повишаване на ефективността на взаимовръзките между Университета и пазара на труда в областта на архитектурата, строителството и геодезията:
- разработване на профили за професионална компетентност за всяка специалност;
- оптимизиране на броя на студентите в съответствие с прогнозите на търсенето и предлагането на работна сила;
- създаване на условия за ранно привличане на студенти към дейностите на проектантските и строителните фирми чрез стипендии, стажантски програми, учебни практики, специализации и др.;
- организиране на регулярни срещи (дискусии, лекции, презентации) със значими представители на националния архитектурно – строителен бизнес.
5. Усъвършенстване на дейностите на Центъра за кариерно развитие:
- Оптимизиране на диалога с архитектурно – строителния бизнес и особено с КАБ, КИИП, КСБ;
- Активно включване на студентите в комплексната дейност на центъра;
- Осигуряване на условия за кариерно развитие на студентите и докторантите;
- Набиране на актуална и регулярна информация за професионалната реализация на младите специалисти, завършили Университета (система „алумни“). Анализът и изводите от тази информация са сериозен коректив на практическото обучение на студентите.
6. Нарастване на международния престиж на образованието в Университета чрез:
- развитие и разширяване на международната мобилност на студенти, докторанти и преподаватели в рамките на Европейските образователни програми;
- популяризиране на образованието в чужбина и привличане на чуждестранни студенти, докторанти и преподаватели;
- развиване на краткосрочни международни образователни програми съвместно със сродни чуждестранни университети;
- стимулиране на участието на студентите, докторантите и преподавателите в международни научноизследователски проекти и програми;
- разширяване възможностите за развитие на съвместно обучение със сродни Европейски университети с получаване на двойни дипломи;
- осигуряване и разширяване на достъпа и формите за достъп до международния научен информационен поток.
7. Усъвършенстване на системата за оценяване на образованието в Университета чрез:
- регламентиране на възможности за оценяване от авторитетни европейски акредитационни институции, с цел по-пълното хармонизиране на изискванията към образованието с техните критерии;
- външно оценяване с участието на основни ползватели и чуждестранни експерти.
8. Разширяване на възможностите за повишаване на квалификацията на преподавателите и пост-докторантите чрез специализации в чужбина, специализирани практики със строителния бизнес и др. Квалификацията ще се насочи към чуждоезиково обучение, нови дидактични методи, нови строителни технологии и материали и др.
9. Подобряване на системата на прием във висшето училище съобразно резултатите от оценяването на професионалните направления и в съответствие с реалните потребности на пазара. Прилагане на модерни алтернативни подходи за прием на студенти, включително: усъвършенстване на кандидатстудентските изпити, отпадане на кандидатстудентски изпити, разширено платено обучение, намаляване на ограниченията при кандидатстване. Прилагане на основополагащия принцип – качествата да се докажат в процеса на обучение, а не чрез еднократния акт на кандидатстудентския изпит или чрез успеха от дипломата за средно образование. Държавна субсидия да получават преимуществено студентите с висок успех, а не само тези, приети по държавна поръчка.
10. По нататъшно усъвършенстване и развитие на системата за електронно, дистанционно и следдипломно обучение:
- разширяване на рекламната дейност и възможностите на този тип обучение;
-значително модернизиране и прагматизиране на предлаганите образователни възможности и тясното им обвързване с потребностите на строителния бизнес.

• ПРИОРИТЕТ 2
Провеждане на научни и научно-приложни изследвания в съответствие с модерните тенденции в областта на архитектурата, строителството и геодезията и с изискванията на архитектурната, строителната и геодезическата практика.
1. Развитие на потенциала за научни изследвания и иновационни разработки, включително на базата на интеграция и съвместни изследователски проекти с други висши училища, с водещи чуждестранни научни организации и университети, с водещи учени от страната и чужбина. Широко прилагане на инструментите на единното Европейско изследователско пространство. Израстване на университета, като национален и международен изследователски център.
2. Участие на преподавателски екипи съвместно с докторанти и студенти в национални и международни научноизследователски проекти и програми, структурни фондове и оперативни програми:
- създаване на механизми за съфинансиране на научни екипи, спечелили международни проекти;
- насърчаване на съвместни изследователски проекти с водещи университети в Европа;
- стимулиране на участието в различни европейски платформи и технологични инициативи в областта на архитектурата, строителството и геодезията;
- привличане на водещи учени от значими чуждестранни университети за съвместна преподавателска, проектантска дейност с УАСГ.
3. Усъвършенстване на системата за научни изследвания по научния план на УАСГ чрез:
- непрекъснато осъвременяване на документите за участие в конкурса за научни проекти с оглед осигуряване на тяхното високо качество;
- регулярно адаптиране на приоритетните за УАСГ професионални области към динамиката на обществените потребности;
- финансово стимулиране на качествени научни изследвания, интердисциплинарни екипи, международно признати резултати, прагматично ориентирани разработки;
-усъвършенстване на механизмите за привличане в научните изследвания на докторанти, пост-докторанти и млади преподаватели.

4. Развитие, разширяване и популяризиране на дейността на Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) на национално и международно ниво в съответствие с потребностите на строителната наука и практика.
5. Формиране на университетски лабораторен комплекс от лицензирани научноизследователски лаборатории със широк спектър образователни, експертни, изследователски, проектни и др. възможности.
6. Създаване и развитие на иновативни, експериментални звена от преподаватели, студенти и експерти от практиката за интердисциплинарна работа в областта на научните изследвания, творческо-проектантската практика и практическото обучение.
7. По нататъшно развитие и разширяване на дейността на НЦСИ (Национален център за сеизмично инженерство):
- ориентиране на образователната, научната и експертната работа към реалните проблеми на съвременното българско строителство и особено към обекти на Столична община;
- координиране и интегриране на дейностите с пряко заинтересовани министерства – МОН, МРРБ, МЕ, МИ, МОСВ, МТИТС и пр., с БАН, с български и чуждестранни висши училища, със сродни чуждестранни изследователски центрове, със СО, с НСОРБ, със София Тех Парк;
- създаване на модерна научна инфратсруктура – лаборатории и оборудване, позволяваща съвременни изследвания, експертизи и обучение на студенти, докторанти и специализанти.
8. Регулярно организиране и провеждане на професионални научно-приложни конференции, симпозиуми и семинари с международно участие в областта на архитектурата, строителството и геодезията.
9. Разширяване на кадровия обхват на участниците в научните изследвания:
- стимулиране на участието на студенти в научноизследователски, проектни и консултантски екипи;
- нормативно регламентиране на статута на пост-докторантите;
- включване на докторанти, пост-докторанти и специализанти в научните изследвания;
- участие на изявени специалисти от водещи проектантски и строителни фирми особено в практико-приложните научни изследвания.
10. Диференциране на субсидията за научна дейност възоснова на обективни показатели за научните резултати – реални потребности на строителството, брой публикувани и реферирани научни статии в международните бази данни, брой цитати според тези бази пр.
11. Модернизиране на съществуващата научна инфраструктура – лабораторна база, апаратура, компютърна техника, програмни продукти и пр.
12. Формиране на центрове за върхови постижения, особено в областта на изследванията на строителните конструкции, прилагането на иновативни строителни материали и пр.

• ПРИОРИТЕТ 3
Усъвършенстване на политиките за научно, педагогическо и академично израстване и развитие на преподавателските кадри.
1. Усъвършенстване на механизмите за академично израстване и развитие на преподавателския състав чрез:
- прилагане на единни високи критерии към кандидатите за академични длъжности, образователно-научни и научни степени;
- формулиране на аргументирани предложения за усъвършенстване на националните нормативни документи с оглед максимално отчитане на спецификата на изучаваните в УАСГ професии;
- стимулиране на научноизследователската работа и публикационната дейност, особено в реномирани европейски и световни издания;
- развитие на Годишника на УАСГ, като значимо и авторитетно реферирано научно издание, в което преподавателите, докторантите и пост-докторантите да публикуват резултатите от своите изследвания.
2. Повишаване на качеството на педагогическата дейност чрез:
- тясно свързване на преподаването с модерните научни тенденции и с реалните потребности на строителния пазар;
- прилагане на модел за определяне на възнагражденията на преподавателите в зависимост от резултатите от тяхната педагогическа дейност;
- прилагане на контролни механизми за качеството на работата на преподавателите и спазването на трудовата дисциплина;
- провеждане на регулярни проучвания сред студентите относно качеството на обучението.

3. Разработване на система за привличане на качествени млади специалисти като преподаватели чрез:
- осъществяване на обратна връзка по отношение на кариерното развитие;
- привличане на изявени млади специалисти като докторанти и преподаватели;
- усъвършенстване на възможностите за финансово стимулиране и увеличаване на трудовите им възнаграждения.
4. Усъвършенстване на условията за професионално израстване на академичния състав чрез:
- разширяване на възможностите за квалификация на преподавателите особено по чуждоезиково обучение и нови методи на преподаване;
- стимулиране на участието в различни научни и образователни национални и международни проекти и програми;
- разширяване на възможностите за привличане на изявени студенти и докторанти в научноизследователска, преподавателска и творческо-проектантска дейност.
5. Развитие на традициите за приемственост и предаване на опита на поколенията сред академичния състав чрез:
- създаване на оптимални условия за участие на пенсионирани преподаватели в педагогическата и научноизследователската дейност на Университета;
- удостояване с подходящи отличия на изявени преподаватели за приноса им в работата на висшето училище.
6. С оглед гарантиране на високо качество на комплексната дейност на преподавателите, усъвършенстване на системата за нейната регулярна отчетност и контрол чрез стриктно съблюдаване, спазване и прилагане на Правилника на УАСГ за атестиране на преподавателите.

• ПРИОРИТЕТ 4
Интегриране в интернационални образователни, научно – изследователски и творчески общности чрез решително усъвършенстване на комплекса от дейности на Университета.
1. Оптимизиране на стратегическите партньорства по програма „Еразъм+“ с програмни държави вкл.:
- увеличаване на сключените договори в нови направления с утвърдени университети – партньори;
- разширяване на броя на споразуменията с партниращи страни, особено с приоритетни за УАСГ държави като САЩ, Китай, Япония, Сърбия, Русия и др.;
- увеличаване на броя на реализираните мобилности чрез търсене на възможности за сключване на договори за сътрудничество с международни компании, малки и средни предприятия във всички области;
- развитие на двустранното сътрудничество с чуждестранни университети в следните основни направления: поддържане и активизиране на традиционни партньорства; установяване на нови с престижни университети в Европа и света; засилено сътрудничество с университети от бившите съветски републики и от азиатски и африкански страни с оглед приемане на студенти за обучение от тях, както и разработване на съвместни образователни проекти.
2. По нататъшно развитие и усъвършенстване на преподавателската мобилност:
- активно включване на преподаватели по мобилности по програма „Еразъм+“ и насърчаване участието им в проекти, финансирани по европейски програми;
- стимулиране на преподавателската мобилност за участие в международни конференции, семинари, съвместни научни и творчески прояви на ниво университет или по факултети с цел установяване на нови контакти и партньорства;
- привличане на преподаватели от чуждестранни университети като лектори в УАСГ. Формулиране на обосновани предложения на правителствено ниво за облекчаване на условията за прием на преподаватели, докторанти и студенти от страни, извън ЕС и ЕИО.
3. Стимулиране и разширяване на студентската мобилност с цел обучение и практика:
- по нататъшно развитие на договорните отношения и увеличаване на договорите с чуждестранните партньори с цел нарастване и подобряване на студентската мобилност;
- оптимизиране на условията за теоретично и практическо обучение по време на студентската мобилност чрез въвеждане на съвременни дидактически методи: атрактивни образователни модули, прилагане на разработената в УАСГ магистърска система, лабораторни практики и пр.;
- спешно въвеждане на оптимални механизми за признаване на придобитите по време на обучението в чужбина кредити и въвеждане на съответното дипломно приложение с изучаваните по програмата учебни дисциплини.
4. Разширяване на обхвата на обучението:
- разработване на междууниверситетски магистърски програми, при завършването на които студентите получават двойни дипломи или две дипломи от всеки от университетите – партньори по програмата;
- значително увеличаване наброя на студентите и докторантите от българските общности в Европа и света;
- разработване на съвместни международни магистърски програми по „Еразъм+“, при които студентите се обучават всеки семестър в различен университет – партньор по програмата;
- привличане на чуждестранни студенти по спогодби на МОН и по модерни чуждоезикови програми; увеличаване на броя на бакалавърските и магистърските програми, преподавани на чужд език;
- организиране на „лятно училище“ с представители на всички факултети;
- организиране на модул по интеркултурна комуникация, както и езикови курсове на различни нива за представители на администрацията и преподавателите с цел повишаване компетенциите по чужд език и повишаване конкурентоспособността им европейско ниво.


• ПРИОРИТЕТ 5
Подобряване на модела на управление на Университета при ясно разграничаване на неговите академични и стопански компоненти.
1. Структуриране на управлението на Университета в две основни направления:
- академично направление, включително стратегически приоритети, образование и учебна документация, академично развитие, система за качеството и пр.;
- стопанско направление, включително административно, техническо и финансово. Въвеждане на модерни бизнес модели за управление и контрол.
2. Усъвършенстване и модернизиране на правилниците, на финансовата и управленската структура (органи за управление) и на материалната база (учебни и административни помещения, кабинети и др.) на УАСГ с оглед привеждането им в пълно съответствие с реалното състояние на университета и броя на студентите по факултетите.
3. Оптимизация на управлението на университета:
- оптимизация на модела за финансово управление, стимулиращо качеството на образованието;
- оптимизация на функциите на управленските структури;
- създаване на система за ефективен и „прозрачен“ контрол върху работата на управленските структури на всички нива;
- стриктно съблюдаване на системата, приета в УАСГ за високо качество на всички университетски дейности.
4. Преструктуриране на основни звена на Университета с цел оптимизиране на дейността им и повишаване на ефективността на тяхната работа.
5. Усъвършенстване на административното обслужване в Университета чрез:
- електронизация на учебната документация;
- осигуряване на перманентен електронен достъп на студентите до информация за учебния им статус;
- въвеждане на електронна система за пълно управление на документо-оборота в УАСГ;
- преструктуриране и окрупняване на обслужващите звена с цел оптимизиране на тяхната дейност;
- създаване на автоматична телефонна централа.
6. Развитие на Библиотечно-информационния център като модерен информационен, образователен и научноизследователски комплекс.
7. Усъвършенстване на кадровия, материалния и програмния ресурс на УЦИТ и прилагането му за:
- създаване и развитие на модерен сайт на УАСГ;
- въвеждане на интегрирана система за обучение;
- разработване на университетска електронна администрация;
- поддръжка на университетската електронна техника и мрежа.
8. Разработване на модерна рекламна и PR – стратегия като се:
- привлекат за консултанти изявени в тази област професионалисти;
- създаде Музей на УАСГ;
- организират регулярно дни на професията, дни на отворените врати, дни на кариерата и др.;
- развиват контактите със средните училища в страната и особено тези, обучаващи в областта на архитектурата, строителството и геодезията.
9. Въвеждане на система за регулярни електронни допитвания до академичния, студентския и административния състав по значими проблеми на образованието, управлението, обслужването и пр. в Университета. Резултатите от тези допитвания да бъдат публично достъпни за академичната общност на УАСГ.
10. Модернизиране на материалната база на Университета като се осигурят условия за:
- съвременен образователен процес и научноизследователска дейност;
- лесно адаптиране към динамиката на обществените потребности;
- съвместни научни изследвания и проектантски дейности със строителния бизнес;
- експертна дейност, свързана с потребностите на строителния пазар.
11. Усъвършенстване на работата със студентските управленски структури чрез:
- разширяване на диалога със Студентския съвет и привличането му като активен участник в дейностите по управление на Университета;
- активно и творческо включване на студентския съвет и студентите в дейностите по развитие и усъвършенстване на работата БИНОЦ, за Центъра за кариерно развитие, на програмите за обучение по „Еразъм“; в дейностите по естетизация , опазване и поддържане на материалната база – учебни зали, фоайета, кулоари, външни пространства, студентски общежития и пр.;
- осигуряване на икономически възможности за стимулиране на студентите с отлични учебни резултати и подпомагане на студенти със затруднено финансово състояние, студенти без родители и пр.
12. Развитие на контактите и взаимодействието с професионалните организации и административните структури и пр. с отношение към научния, педагогическия, творческия и експертния ресурс на УАСГ: КАБ, КИИП, КСБ, Столична община, Район Лозенец, НСОРБ, София Техпарк и др.
• ПРИОРИТЕТ 6
Оптимизиране на механизмите за финансиране на висшето образование по архитектура, строителство и геодезия.
1. Разширяване на възможностите и източниците на финансиране чрез:
- оптимизиране на стопанското управление на Университета и рационален менинджмънт на наличната материална база;
- прилагане на модерни бизнес модели на управление водещи до оптимизиране на разходите и акумулиране на приходи;
- повишаване на качеството на образованието, а от там на професионалния и образователен престиж и привлекателност на висшето училище;
- увеличаване на брой на студентите и докторантите вкл. на чуждестранните чрез популяризиране на Университета у нас и в чужбина, и активизиране на диалога със средните училища;
- експертна научноизследователска и творческо-проектантска дейност в услуга на строителния бизнес;
- участие в национални и международни проекти и програми;
- разработване и прилагане на механизми и правила за стопанска дейност;
- организиране на „Летен университет“ с езикови курсове, компютърни курсове и др.
2. Акцентиране на стратегическите образователни политики върху:
- традиционните за Университета утвърдени, обществено значими и потребни професионални направления;
- гъвкави и адаптивни на динамиката на пазара магистърски и докторантски програми, следдипломни квалификации, електронни и дистанционни форми на обучение.
3. Активни действия за целево финансиране на стратегически за страната професионални направления и защитени професии, като тези в областта на хидростроителството, транспортното строителство, урбанизма.
4. Привличане на целеви средства от бизнеса за финансиране на научни изследвания, издателска дейност, усъвършенстване на материалната база на УАСГ.
5. Разкриване на нови възможности за нарастване на трудовите възнаграждения на преподавателите и служителите на УАСГ.
4. Регулярен и ефективен контрол върху разходите за образователния процес, административното обслужване и техническата поддръжка на университета.
5. Разкриване на нови възможности за значително нарастване на трудовите възнаграждения на преподавателите и служителите на УАСГ.
6. Регулярен и ефективен контрол върху разходите за образователния процес, административното обслужване и техническата поддръжка на университета.

Съществува поне един правилен начин,
за да свършиш нещо!
ХАЙРЪМ СМИТ

Нещата трябва да са възможно най-прости, но не повече.
АЛБЕРТ АЙНЩАЙН