Начало / За Университета / Мисия и цели

Мисия и цели

НА ИНСТИТУЦИЯТА

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Обществената мисия на УАСГ има светски характер, тя е образователна и научноизследователска. В УАСГ студентите получават архитектурни и инженерно-строителни познания и придобиват практически умения в съзвучие с националните, европейските и световни традиции и в съответствие с държавната политика за развитие на висшето техническо образование в Република България. Тази мисия се осъществява чрез преподаване на знания и развиване на изследователска дейност в областта на следните специалности: Архитектура, Строителство на сгради и съоръжения, Хидростроителство (Хидротехническо строителство и Хидромелиоративно строителство), Водоснабдяване и канализация, Геодезия и Транспортно строителство (Пътно строителство и Железопътно строителство).
   
 2. Главните цели на УАСГ са: да осигури висше архитектурно и инженерно-строително образование на високо равнище; да създаде богати възможности за следдипломна квалификация и специализация; да осъществи задълбочени научни изследвания и ползотворно сътрудничество с наши и чужди обществени и частни институции в следните направления:

  2.1. Комплексно проучване, планиране и устройство на териториални и селищни системи, градоустройствено планиране на селища, ансамбли и функционални зони, проектиране на жилищни, обществени, промишлени и аграрни сгради и обзавеждането им.

  2.2. Пресмятане на напрегнато и деформирано състояние в сгради и съоръжения при различни статични и динамични въздействия и свойства на земната основа; оразмеряване и конструиране на носещи системи, изпълнени от различни строителни материали; прилагане на ефективни технологични решения за изграждане на сгради и съоръжения и рационална организация на строителния процес.

  2.3. Проектиране, изграждане и експлоатация на хидроенергийни системи и съоръжения, язовири, водни централи, резервоари, хидромелиоративни, водоснабдителни и канализационни системи, станции за пречистване на води и твърди отпадъци.

  2.4. Провеждане на геодезически, гравиметрични, астрономични и фотограметрични измервания, вертикални планировки, изработване на регулационни планове на селища, устройствени планове на извънселищни територии, изготвяне на кадастрални планове и всички видове карти, атласи, глобуси.

  2.5. Проектиране, строителство и поддръжка на пътища, ж.п. линии, пътни и железопътни съоръжения, мостове, тунели, гари, летища, пристанищни и геотехнически съоръжения; планиране, организация и управление на градско и междуградско движение.

  Наред с техническия аспект на образованието УАСГ си поставя целта да възпитава и развива у бъдещите архитекти, строителни инженери и геодезисти умения да реализират и управляват мащабни строителни обекти и процеси, като спазват строги екологични изисквания и включват безконфликтно сградите и съоръженията в природната среда.

  Техническото образование в УАСГ подготвя студентите за решаването на проблеми от финансово-стопански и социален характер. Дипломираните випускници ще отговарят за значителни материални и парични активи, ще реализират проекти с участието на големи групи изпълнители от различни социални среди. Поради това в учебната програма на всички специалности са включени дисциплини като макро- и микро-икономика, бизнес администрация, компютърна обработка на информация, правни аспекти на инженерната дейност.

  Културната и хуманитарна цел на обучението в УАСГ се изразява в подготовка на млади архитекти, строителни инженери и геодезисти, способни да си сътрудничат ползотворно с партньори от различни страни и континенти в рамките на изграждащите се универсални международни стопански и политически структури. За тази цел се предоставят възможности за разширено изучаване на чужди езици, философия и психология. Успешното участие в европейските програми на Фар - Темпус, Еразмус, Леонардо да Винчи и Рамковите програми на ЕС и други е реален израз на тези цели и намерения.

  Почитаните още от древността схващания за хармонично развитие на духа и тялото също са залегнали в програмите за обучение на бъдещите архитекти, строителни инженери и геодезисти. Спортната база на УАСГ предоставя възможности за практикуването на различни видове спорт, за полезно и здравословно оползотворяване на свободното време.

  В резултат на усилията на своя преподавателски и управленски екип УАСГ привлича все повече чуждестранни студенти от района на Балканите, Близкия изток и Северна Африка и се превръща в средище с наднационално значение, което не само е призвано да бъде източник на висши технически знания и умения, но и да култивира взаимно разбиране, търпимост и ползотворно сътрудничество между бъдещите граждани на един обединен свят.
 3. Формулираните по този начин мисия и цели на УАСГ са в съответствие със същността на институцията и с предмета и съдържанието на нейната дейност. Те отговарят както на социалните и обществени потребности, така и на държавната политика в областта на висшето техническо образование. Доказателство за това е неизменният интерес към УАСГ сред младежите, желаещи да получат висше техническо образование. Факт е, че определените места за следване се попълват всяка година чрез писмен анонимен конкурс с три до пет кандидата за място.
   
 4. Мисията и целите на УАСГ са публикувани:
  а) в Интернет - http://www.uacg.bg/
  б) в Кандидат-студентския справочник.
  в) целите на УАСГ по отделни професионални направления са публикувани в информационните диплянки на отделните факултети.
  г) в отделни печатни издания, посветени на юбилейни годишнини на УАСГ.
 5. Информация за състоянието, постиженията и проблемите на УАСГ в учебната и научноизследователска дейности е публикувана в периодичния печат и електронните медии.
   
 6. Обективна оценка за качеството на обучението в УАСГ е професионалната реализация на неговите възпитаници. Редица от тях са изтъкнати практикуващи инженери, уважавани преподаватели и висши администратори у нас, в Европа, Азия, Африка и Америка.