Home / About the University / Accreditation

AccreditationГодишен план за вътрешен одит 2021-2022
На 9.06.2021 година Академичния съвет на УАСГ прие Годишен план на дейностите по самооценяване и вътрешен одит в УАСГ за учебната 2021 / 2022 година.