Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / Професионална квалификация "учител"

Професионална квалификация "учител"

 Съгласно инструкция на МОН,  №х 2 от 29.07.1994 г., за изискванията за заемане на длъжност "учител" или "възпитател" Чл.2. (изм.,ДВ,бр.81 от 2003 г.) За заемането на длъжността "учител" или "възпитател" се изисква завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС No 125 от 2002 г. (ДВ,бр.64 от 2002 г.), и професионална квалификация "учител" или "педагог" - ДВ. бр. 32 от 12.04.2005 г. изм. ДВ. бр. 94 от 25.11.2005 г.

 

по ред

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

БРОЙ ЧАСОВЕ

ФОРМА НА ЗАВЪРШВАНЕ

 

ТЕОРЕТИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

 

 

Задължителни

 

 

1

Педагогика (теория на възпитанието и дидактика)

40 (30/10)

изпит

2

Психология (обща, възрастова и педагогическа)

30 (20/10)

изпит

3

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението

30(20/10)

изпит

4

Методика на обучението

40 (30/10)

изпит

 

Избираеми учебни дисциплини

 

 

5

Педагогически, психологически и методически дисциплини

 

изпит

 

Интерактивни методи на обучение

Педагогическо взаимодействие

Гражданско образование

Екологично образование

2 х 30 (20/10)

изпит

(задължително се избират 2 учебни дисциплини)

6

Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

 

 

 

Оценяване на резултатите от образователния

процес

Кариера и кариерно развитие на учителя

Нормативна уредба в училищното образование

Иновации в обучението

2 х 30 (20/10)

изпит

(задължително се избират 2 учебни дисциплини)

 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Хоспитиране

 

12

Наблюдение и анализ на уроци и други организационни форми на обучение, под непосредственото ръководство на преподавател от висшето училище

 

Текуща педагогическа практика

18

Посещение, наблюдение на уроци и други форми на обучение

 

Преддипломна педагогическа практика

30

Самостоятелно участие на обучаваните в учебно-възпитателния процес под ръководството на учител и преподавател от висшето училище

 

                                           Общ брой часове:

320

 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Настоящият учебен план е изготвен в съответствие със:

  • Закона за висшето образование.
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител”, ДВ., бр. 34 от 29 април 1997 г.
  • НАРЕДБА за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 151 от 09. 04. 1997 г., обн. ДВ. Бр. 31 от 15.04. 1997 г., изм., бр. 59 от 25.07.1997 г., в сила от 25.07.1997 г., т. 4, р. 2, №321.
  • Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител или „възпитател”, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособнос, Обн. ДВб бр. 69 от 26 август 1994 г., изм. ДВ. Бр. 83/11.10.1994 г., изм. ДВ. Бр. 103:24.11.1995 г., изм. ДВ. Бр. 26/26.03.1996 г., изм. ДВ. Бр. 81:17.09.1997 г., изм. ДВ. Бр. 81 /12.09. 2003 г.).

2. Практическата подготовка се организира от УАСГ чрез договаряне с държавно или общинско училище.

3. Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от изнасяне и защита на разработен от обучавания урок.

4. В състава на комисията задължително се включва учителят, при който е провеждана преддипломната педагогическа практика .

5. Професионална квалификация „учител” се удостоверява със свидетелство към дипломата за завършена степен на висшето образование, което е неделима част от него.