Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Управление на строителни отпадъци

Управление на строителни отпадъци

 Цели на курса:

Да запознае професионалистите от строителния бранш с нормативните изисквания за управление на строителни отпадъци (СО) и задълженията за възложители, проектанти, консултанти и строители.

Да даде информация, на база най-добри световни практики и техническата нормативна уредба, за употребата на рециклираните материали

 Съдържание
/Основни теми/:

1.     Особености на СО - класификация, опасни и нежелани компоненти, методи за селективно разрушаване, методи за третиране, вкл. на строителната площадка.

2.     Състояние на управлението на СО в момента - данни за количествата и вида на СО, за депата, инсталации за рециклиране, прогнози за образуване на СО, представени по области в България.

3.     Основни положения от Наредбата за управление на СО - цели,  обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.

4.     Указания за прилагане на Наредбата:  блок-схеми на материалните потоци при управление на СО. Практически указания по изготвянето на План за управление на отпадъците: прогноза за количествата СО, алтернативи за управлението на СО, отчетни документи.

5.     Строителните отпадъци като ресурс -
техническа нормативна уредба (БДС
EN), регламентираща използването на рециклирани материали от СО. Приложение на Регламент (ЕС) 305/2011 към продуктите от рециклирани СО.

Най-добри практики на използване на рециклирани СО за строителни цели.

Метод на обучение:  лекции 8 часа; упражнения 4 ч.; курсов проект: 8 ч.

Интензивен курс :съботно-неделен /вечерен/ -2 седмици от 18,00 ч. до 20,00 ч.

Лектор: доц. д-р инж. Румяна Захариева
- кат. "Строителни материали и изолации" УАСГ

Изисквания към участниците:

1.    Запознаване в детайли с Наредбата преди започване на курса.

Попълване на анкетна карта при  записване за курса. 

Документ при завършване на курса: удостоверение за допълнително обучение, издадено от Центъра за електронно и следдипломно обучение към УАСГ.

Справки  изаписвания: тел. 02 8666 453 - каб. 205, стара сграда, Ректорат на УАСГ.