Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ

ГОДИШНИК НА УАСГ

ISSN 1310-814X – печатно издание

ISSN 2534-9759 – онлайн издание

 

 

          Годишникът на УАСГ е сборник от научни статии на преподаватели, докторанти, студенти от Университета, както и на други автори от страната
и чужбина в сътрудничество с браншовите организации (КАБ, САБ, КИИП, КСБ, БАВ, АСЕМ и др.). Основната му цел е да се превърне в научен форум, на който да бъдат представяни последните тенденции, постижения и проблеми в различни тематични направления. Цели се също така да се дадат насоки за бъдещи научни изследвания, да се повиши ефективността на прилаганите методики и технологии, както и степента на опазване на околната среда.
          Годишникът на УАСГ приема обзорни и научноизследователски статии в традиционните за Университета направления: Архитектура и урбанизъм; Водно дело; Геодезия; Геотехника; Математика; Методика на обучението; Механика; Обществени науки; Организация на строителството; Приложна лингвистика; Спорт; Строителни материали; Строителство на сгради и съоръжения; Транспортно строителство; Физика. Съставят се и тематични броеве, посветени на научни конференции, организирани в УАСГ.
          Периодичността на излизане на годишника на УАСГ е 4 пъти годишно. Статиите се публикуват на уеб-страницата на Университета (https://uacg.bg) със свободен достъп до пълния текст.

 

 

Редакционна колегия:

 

Асоциирани членове: