Начало / Международна дейност / EРАЗЪМ+ Партниращи страни (извън ЕС, които не са асоциирани към Програмата) / Студентска мобилност за обучение (СМО)

Студентска мобилност за обучение (СМО)

Мобилността на студентите и докторантите по програма ЕРАЗЪМ+ предоставя възможност за реализиране на период на обучение в чуждестранни висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, с продължителност от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца в една учебна година.

Студентите и докторантите кандидатстват за участие в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ+ партниращи страни при обявяване на конкурси от ЦМДМ. Те подават документи и участват в организираните конкурси в семестъра, предхождащ учебната година, в която ще се реализира мобилността.

Одобрените за участие в програмата получават статут на ЕРАЗЪМ+ студенти. Правата и задълженията на ЕРАЗЪМ студентите са отразени в Студентска харта ЕРАЗЪМ.

За периода на обучение чуждестранните висши училища по програма ЕРАЗЪМ+ студентите не заплащат: академична (семестриална) такса за обучение в приемащия университет, достъп до лаборатории и ползване на библиотеки.

Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.) на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащия университет. Задължително е сключването на здравна застраховка за периода на обучение.

ЕРАЗЪМ студентите остават с непроменени студентски права в УАСГ. Те заплащат таксата за обучение за съответния семестър в УАСГ и запазват правото си на стипендия в случай, че получават такава.

Докторантите могат да проведат мобилността за обучение във връзка с изучаването на учебни дисциплини и полагането на изпити от докторантските минимуми, включени в индивидуалния план на докторантурата им в УАСГ, или за подготовка на части от дисертационните трудове.

 

ФИНАНСИРАНЕ - месечен грант спрямо приемащата държава и грант за транспорт.

10 бюджетни пера - 4 инструмента:
- ENI - ENI Eastern Partnership, ENI South-Mediterranean, ENI Russian Federation
- DCI - DCI Asia, DCI Central Asia, DCI Latin America, DCI South Africa
- IPA- Western Balkans
- PI - North America, Industrialised Asia

Индивидуална подкрепа:

Входящи студенти: 800 евро/месец

Изходящи студенти: 700 евро/месец

ТРАНСПОРТ

Пътните разходи се изчисляват по калкулатор:

Транспортно разстояние    Стандартно пътуване    Екологично пътуване 
                                                               сума                                 сума

    
10 - 99 км                                          23 €                                      - 
100 - 499 км                                    180 €                                    210 €
500 - 1999 км                                  275 €                                    320 €
2 000 - 2 999 км                              360 €                                    410 €
3 000 - 3 999 км                              530 €                                    610 €
4 000 - 7 999 км                              820 €                                       -
над 8 000 км                                1,500 €                                       -