Начало / Международна дейност / EРАЗЪМ+ Партниращи страни (извън ЕС, които не са асоциирани към Програмата) / Мобилност на персонала за преподаване и обучение

Мобилност на персонала за преподаване и обучение

Мобилността на персонала с цел преподаване и обучение предоставя възможности на преподавателите и служителите от УАСГ да посетят чуждестранни университети, с които УАСГ има сключени двустранни споразумения по програма ЕРАЗЪМ+ с партниращи страни за участие в учебния процес.

Подписване на споразумение между УАСГ и Национално висше училище по архитектура в Рабат
директор на ENA - г-н Азис Уахаби и Ръководител ЦМДМ - арх Цв.Даскалова
Снимка: Личен архив Цв.Д., 08.02.2023 г.

ВИДОВЕ МОБИЛНОСТ: 

- преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на персонала с цел обучение;
- продължителност на мобилността - от 5 дни до 2 месеца (без дните за път);

Минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или по-кратък период).

Право на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ имат всички преподаватели и служители в УАСГ – щатни и нещатни, независимо от тяхната длъжност и научна степен (професори, доценти, асистенти).
Преподавателите и служителите имат право да реализират едно участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ в рамките на една академична година. Допълнително условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който се извършва преподаването и обучението на студенти в приемащия университет. Важно е да има съответствие на кандидатурата с договорените специалности в приемащия университет. 

Селекционна комисия от УАСГ извършва класиране в случаите, когато има повече кандидати за заемане на едно място за мобилност. 
Мобилността на преподавателите и служителите се реализира в рамките на учебните семестри на съответните приемащи университети.

За входящ в УАСГ персонал, участникът трябва да е служител на университет, участващ по програмата. Селекцията на участниците се извършва в изпращащия университет.

ФИНАНСИРАНЕ – дневен грант за издръжка и грант за транспорт.

10 бюджетни пера - 4 инструмента:
- ENI - ENI Eastern Partnership, ENI South-Mediterranean, ENI Russian Federation
- DCI - DCI Asia, DCI Central Asia, DCI Latin America, DCI South Africa
- IPA- Western Balkans
- PI - North America, Industrialised Asia

 

ИЗДРЪЖКА

Входящ персонал -140 евро/ден
Изходящ персонал -180 евро/ден
 

ТРАНСПОРТ

Пътните разходи се изчисляват по калкулатор:
100 -499 км -180 евро
500 -1999 км -275 евро
2 000 -2 999 км - 360 евро
3 000 - 3 999 км -530 евро
4 000 -7 999 км- 820 евро
над 8 000 км -1100 евро