Начало / Международна дейност / EРАЗЪМ+ Партниращи страни (извън ЕС, които не са асоциирани към Програмата) / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване

Кандидатстване

При кандидатстване за мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи:


 

1. Формуляр за кандидатстване: попълва се онлайн.

*За попълване на онлайн формуляра, е необходимо да влезте във Вашия Google drive или Gmail акаунт.

Средният успех от УАСГ се изчислява по служебен път.

Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура по електронна поща на адрес: aceint@uacg.bg.

2. Декларация за съгласие за обработка на лични данни на физическо лице: попълва се и се прикачва в съответната секция на горeпосочения формуляр.

3. Сертификат или друг документ удостоверяващ владеене на чужд език съгласно изискванията на партниращия университет. Копие на документа се прикачва в съответната секция на горепосочения формуляр.

Забележка: При липса на международно признат документ към момента на вътрешното кандидатстване в УАСГ, е допустимо представяне на копие на диплома за средно образование или друг документ, удостоверяващ проведено чуждоезиково обучение в брой часове, съответстващи на изискваните за ниво B1/В2* (напр. завършена езикова, математическа или друга гимназия с усилено изучаване на чужд език с мин. 600 ч).

При възможност, може да се проведе езиков изпит по чужд език към ЦПЛ, като заявление за него се отбелязва в горепосочения формуляр за кандидатстване.

Нивото на езика се определя от приемащия университет.

Повече относно изискванията за езиково ниво можете да прочетете тук :

Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Партниращи страни (извън ЕС) / Партньори

УСЛОВИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ

След класирането ЦМДМ изпраща номинационни писма до всички международни университети, в които ще се обучават класираните студенти.