Начало / Международна дейност / EРАЗЪМ+ Партниращи страни / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване

Кандидатстване

 

При кандидатстване за мобилност с цел обучение по програма ЕРАЗЪМ+, студентите и докторантите подават следните документи:


 

 1. Формуляр за кандидатстване – попълва се електроннo и се изпраща по мейл на адрес: aceint@uacg.bg. След това се разпечатва, подписва и оставя в каб. 206, ЦДММ в посочения срок, заедно със сертификата за владеене на език и справката за успех.

2. Справка за успех от УАСГ, удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от добър 4,00); Попълва се от студента само с личните данни и се оставя в каб. 206, ЦМДМ. Справката се изготвя по служебен път. Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура;

3. Копие от сертификат за владеене на езика, на който ще се извършва обучението. Знанията по чужд език трябва да съответстват на препоръчително ниво B1/В2* според Европейската езикова рамка и като правило се удостоверяват с международно признат документ, като например:
1. за английски език - сертификат TOEFL, IELTS, ESOL, TOEIC, Cambride - First Certificate of English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE),
2. за немски език - сертификат TestDaf, Sprachdiplom, TELC,
3. за френски език - сертификат TCF, DELF, DALF,
4. за испански език – сертификат DELE, SPA 301-302, SPA 400+, и др.;

При липса на международно признат документ е допустимо представяне на:
1. копие на диплома за средно образование или друг документ, удостоверяващ проведено чуждоезиково обучение в брой часове, съответстващи на изискваните за ниво B1/В2* (напр. завършена езикова, математическа или друга гимназия с усилено изучаване на чужд език).
2. уверение или копие на диплома за завършена бакалавърска степен, удостоверяващи успешно положен държавен изпит по чуждия език;
3. резултат от проведен изпит по чужд език в Департамента по Приложна лингвистика при УАСГ с ниво B1.

*Нивото на езика се определя от приемащия университет.

КЛАСИРАНЕ

Подборът и класирането на студентите и докторантите, взели участие в конкурс за мобилност с цел обучение през съответната учебна година, се извършват от комисия.
Класирането се извършва на база среден успех и курс на обучение. При класирането докторантите имат предимство пред студентите. При равни други условия студентите от по-горните курсове имат предимство пред студентите от по-долните курсове на обучение. Кандидатите, които не са участвали в мобилност по програмата, имат предимство пред тези, които вече са взимали участие.

При класирането се вземат предвид поредността на желанията (посочените университети) и степента на изпълняване на изискванията от всички кандидати за съответните места и университети.
При невъзможност за класиране на кандидати в посочените от тях университети и при наличие на места за мобилност, за които няма подадени легитимни кандидатури и класирани студенти, комисията отправя предложение за заемане на определени свободни места за мобилност от тези студенти. Те се включват в основния списък с класирани студенти.
При подадени повече кандидатури от броя на договорените и заети места за мобилност комисията оформя и обявява и допълнителен списък с резерви. Студентите от резервния списък могат да получат предложение за посочените от тях или други места за мобилност в случаите, когато има отказ от участие в мобилността на класирани студенти и сроковете за регистрация на чуждестранни ЕРАЗЪМ+ студенти в приемащите европейски университети не са изтекли.
Отказ от обявеното класиране се приема за отказ от участие в мобилност, поради което преместване на студенти от основния списък в списъка с резервите не е допустимо.
Резултатите от класирането се обявяват в рамките на една седмица след приключване на срока на открития конкурс, като се публикуват на интернет сайт-а на УАСГ и пред кабинет 206, ЦМДМ

Класираните студенти и докторанти участват задължително в среща за допълнителна информация и инструкции, която се провежда от ръководството на ЦМДМ.