Начало / За Университета / Структура и управление

Структура и управление

Органите за управление на Университета са:

ОБЩО СЪБРАНИЕ - Висш колективен орган за управление, в който се включват всички хабилитирани преподаватели, представители на нехабилитираните преподаватели, на административния персонал, на студентите и на докторантите.

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ - Колективен орган за ръководство на учебната и научната дейност на УАСГ.

РЕКТОР - Ръководи и координира цялостната дейност на Университета и го представлява пред други организации и лица в страната и чужбина.

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ - Подпомагат дейността на Ректора и организират работата в определено направление от дейността на Университета.

ПОМОЩНИК-РЕКТОР - Подпомага Ректора в ръководството на административно стопанската дейност на Университета.

РЕКТОРСКИ СЪВЕТ - Помощен консултативен орган, в който се включват Ректорът, заместник-ректорите, деканите, Помощник-Ректорът и други лица.

 

Изпълнителни органи на Университета са: Академичният съвет, Ректорът и неговите заместници.  Ректорският съвет е съвещателен орган. Ректорът и членовете на Академичния съвет се избират от Общото Събрание.