Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 14.07.2020 г.

08.06.2020

ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №178/03.06.2020г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • ОБЕКТ №1: гр.София, бул.“Христо Смирненски“№1, Нова сграда, бл.Б, партер, площ: 55 кв.м. с предназначение: копирен център, при начална месечна наемна цена – 40.00 лв/кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №2: гр.София, бул.“Христо Смирненски“№1, Източно крило, ет.5, офис №11, с предназначение: офис с площ от 17 кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №3: гр.София, район „Студентски град“, част от ниско тяло към блок 36А, площ от 65 кв.м , с предназначение: кафе, заведение за бързо хранене или друго без продажба на алкохол с висока концентрация, при начална месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №4: гр.София, бул.»Христо Смирненски»№1, Нова сграда, ет.4, над АУЛА МАКСИМА, обща площ 127/сто двадесет и седем/кв.м. с предназначение: търговска дейност, при начална месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №5: гр.София, бул.»Хр.Смирненски»№1, Нова сграда, Корпус Б, ет.2, с предназначение: за студентски кафе - клуб без продажба на алкохол с висока концентрация, с площ – 234 кв.м., от които 186 /сто осемдесет и шест/ кв.м. – търговска площ и 48 /четиридесет и осем/ - складова площ, при начална месечна наемна цена – за търговска площ – 18.60 лв./кв.м. с ДДС и за складова площ – 5 лв./кв.м. с ДДС

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

  1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
  2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
  3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 15.06.2020г. срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева/с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 06.07.2020г.


Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №1 е в размер на 10 000 лв. /десет хиляди лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.


Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №5 е в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.


Депозитът за участие в търга за останалите обекти е в размер на 300 лв. /триста лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.


Депозитът за съответния обект трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 09.07.2020г.


Оферти за участие в търга се подават в срок до 10.07.2020г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.


Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.


Търгът ще се проведе на 14.07.2020г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, ет.2.


Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888 360 918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.