Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 22.10.2020 г.

24.09.2020

ОБЯВА

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №355/16.09.2020г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • ОБЕКТ №1: находящ се в гр.София, район Студентски град, подблоково партерно помещение /бивш студентски стол/ в бл.61, вх.Б, помещение №2 с площ 94 /деветдесет и четири/ кв.м. с предназначение: склад при начална месечна наемна цена – 4.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №2: гр.София, район „Студентски град“, част от ниско тяло към блок 36А, площ от 65 кв.м, с предназначение: кафе, заведение за бързо хранене или друго без продажба на алкохол с висока концентрация, при начална месечна наемна цена – 8.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №3: гр.София, бул.»Христо Смирненски»№1, Нова сграда, ет.4, над АУЛА МАКСИМА, обща площ 127/сто двадесет и седем/кв.м. с предназначение: търговска дейност, при начална месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №4: гр.София, бул.»Хр.Смирненски»№1, Нова сграда, Корпус А, ет.2, с предназначение: за студентски кафе - клуб без продажба на алкохол с висока концентрация, с площ – 234 кв.м., от които 186 /сто осемдесет и шест/ кв.м. – търговска площ и 48 /четиридесет и осем/ - складова площ, при начална месечна наемна цена – за търговска площ – 15.00 лв./кв.м. с ДДС и за складова площ – 5 лв./кв.м. с ДДС.
  • ОБЕКТ №5: гр.София, бул.»Христо Смирненски»№1, Нова сграда, Корпус А, ет.6, площ 10/десет/кв.м. с предназначение: офис, при начална месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. с ДДС

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

 

Специфични условия:

  1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./, 
  2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
  3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 28.09.2020г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 16.10.2020г.

Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №4 е в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.

Депозитът за участие в търга за останалите обекти е в размер на 300 лв. /триста лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.

Депозитът за съответния обект трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 19.10.2020 г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 21.10.2020г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.

Търгът ще се проведе на 22.10.2020г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, ет.2.

Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888 360 918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.