Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 3.12.2020 г.

27.10.2020

ОБЯВА

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №404/23.10.2020г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:

  • ОБЕКТ №1: гр.София, бул.»Христо Смирненски»№1, Източно крило, бл.12, ет.3, обща площ 560 /петстотин и шейсет/ кв.м. с предназначение: учебни зали с прилежащите им площи, при начална месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. с ДДС

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

  1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред /влизане на територията на УАСГ, работно време, празници, кандидат-студентска кампания в УАСГ и др./,
  2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
  3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.
  6. площите се нуждаят от основен ремонт. За ремонта да се изготви проект като същия да бъде утвърден от Ректора на УАСГ. За извършване на ремонта се предоставя срок до десет месеца, считано от момента на подписване на договора за наем като през този период НАЕМАТЕЛЯТ дължи само консумативи.
  7. Площите не са подходящи за обучение на деца под 14 години.
  8. Срок на договора - пет години, считано от момента на подписването на Приемателно-предавателен протокол №2. При коректно изпълнение на финансовите задължения по договора за наем от страна на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ предвижда продължаване на срока на договора за още пет години.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 30.10.2020г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 20.11.2020г.

Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №1 е в размер на 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/, внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ.

Депозитът за обекта трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 25.11.2020 г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 02.12.2020г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ

Търгът ще се проведе на 03.12.2020г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, ет.2.

Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888 360 918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ