Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 24.06.2021 г.

20.05.2021

 ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13, чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО във връзка с Оценителски доклад – Оценка на наемна цена на имоти – представляващи част от УАСГ - София, сутеренни помещения под Аула «Максима» с обща площ 1 122кв.м. от 29.04.2021г. /изготвен от «СОНИМЕКС СМ» ЕООД, представлявано от инж.Соня Чернева – лицензиран оценител на недвижими имоти/ с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №26/17.05.2021г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:

  • ОБЕКТ №1: гр.София, бул."Христо Смирненски"№1, сутеренни помещения под Аула "Максима" с обща площ 1 122 /хиляда сто двадесет и два/ кв.м., с предназначение: търговска дейност, при начална месечна наемна цена – 22.10 лв./кв.м. с ДДС.

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

  1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред,
  2. наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ,
  3. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  5. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци,
  6. помещенията се нуждаят от основен ремонт.
  7. При необходимост от смяна на предназначението на горепосочения обект, същата се извършва от НАЕМАТЕЛЯ и е за негова сметка,
  8. Срок на договора - десет години, считано от момента на подписването на Приемателно-предавателен протокол,
  9. Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №1 е в размер на 60 000 лв./шестдесет хиляди лева/, внесен сметка на УАСГ.

За ремонта НАЕМАТЕЛЯТ е задължен да изготви инвестиционен работен проект за всички части като същия да бъде утвърден от Ректора на УАСГ.

За извършване на ремонта се предоставя срок до десет месеца, считано от момента на подписване на договора за наем.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 28.05.2021г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 18.06.2021г.

Депозитът за обекта трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 21.06.2021г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 23.06.2021г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ

Търгът ще се проведе на 24.06.2021г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, ет.2.

Телефони за контакти: тел. 02/865-48-06, GSM 0888 360 918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ОБЕКТ №1: гр.София, бул."Христо Смирненски" №1, сутеренни помещения под Аула "Максима" с обща площ 1 122 /хиляда сто двадесет и два/ кв.м., с предназначение: търговска дейност, при начална месечна наемна цена – 22.10 лв./кв.м. с ДДС и на основание Заповед №228/27.05.2021г. на Ректора на УАСГ, се коригира Заповед №26/17.05.2021г. на Ректора на УАСГ в Обява, публикувана във в."24 ЧАСА", бр.18 от 21.05.2021г., във в."България днес", бр.118 от 21.05.2021г. и на сайта на УАСГ като същата да се чете Заповед №206/17.05.2021г. на Ректора на УАСГ.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект: ОБЕКТ №1: гр.София, бул. "Христо Смирненски" №1, сутеренни помещения под Аула "Максима" с обща площ 1 122 /хиляда сто двадесет и два/ кв.м., с предназначение: търговска дейност, при начална месечна наемна цена – 22.10 лв./кв.м. с ДДС и на основание Заповед №242/09.06.2021г. на Ректора на УАСГ се прекратява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект: ОБЕКТ №1: гр.София, бул.»Христо Смирненски»№1, сутеренни помещения под Аула «Максима» с обща площ 1 122 /хиляда сто двадесет и два/ кв.м., с предназначение: търговска дейност, при начална месечна наемна цена – 22.10 лв./кв.м. с ДДС, обявен във в. "24 ЧАСА" бр.18 от 21.05.2021г., в."България днес" бр.118 от 21.05.2021 г. и на сайта на УАСГ

Сумата в размер на 50 лв. /петдесет лева/ с ДДС, платена от кандидатите за закупуване на Тръжна документация, да бъде върната в счетоводството на УАСГ /каса/- гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст. 281