Начало / За Университета / Търгове и обществени поръчки /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 30.06.2021 г.

27.05.2021

 ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №214/20.05.2021г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:

  • ОБЕКТ №1: гр.София, район „Студентски град“, блок 34Б, с предназначение: кафе, заведение за бързо хранене или друго без продажба на алкохол с висока концентрация с площ – 226 кв.м., от които 191 /сто деветдесет и един/ кв.м. – търговска площ и 35 /тридесет и пет/ - складова и санитарна площи, при начална месечна наемна цена – за търговска площ – 11.00 лв./кв.м. с ДДС и за складова площ – 4 лв./кв.м. с ДДС.

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

  1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред.
  2. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  3. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  4. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 03.06.2021г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 25.06.2021г.


Депозитът за съответния обект трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 25.06.2021г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 29.06.2021г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.

Търгът ще се проведе на 30.06.2021г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Ректората - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, ет.2.


Телефон за контакти: GSM 0882529588 - инж.Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.