Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 06.04.2022 г.

10.03.2022

ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №75/23.02.2022г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • ОБЕКТ №1: гр.София, Студентски град, блок 33 Б, северната част на покривното пространство на сградата, площ от 49.00 /четиридесет и девет/ кв.м. на кота +25,50м., при начална месечна наемна цена – 13.00лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №2: в гр.София, район „Студентски град“, част от ниско тяло към блок 36А, площ от 65 кв.м, с предназначение: кафе, заведение за бързо хранене или друго без продажба на алкохол с висока концентрация, при начална месечна наемна цена – 11.00лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:3 гр.София, бул.“Христо Смирненски“№1, Ректорат, /вход от бул.“Христо Смирненски“, сутерено помещение без оборудване за кафе без продажба на алкохол с висока концентрация с площ: 100 кв.м. с прилежащ терен пред помещението с площ 154 кв.м. /теренът пред помещението се отдава под наем сезонно само за шест месеца през лятото/ при начална месечна цена за наем - 20.00лв./кв.м. с ДДС, за външна площ – 5.00лв./кв.м. с ДДС.
  • ОБЕКТ №:4 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, партер, за поставяне на кафе - машина с площ 1 /един кв.м. / кв.м. при начална месечна наемна цена – 50.00лв./кв.м. с ДДС

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.
Специфични условия:

  1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред.
  2. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  3. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  4. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 10.03.2022г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 28.03.2022 г.

Депозитът за съответния обект е в размер на три месечни наема и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 31.03.2022г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 05.04.2022г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а.

Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.

Търгът ще се проведе на 06.04.2022г. от 14.00ч. в зала 230, корпус А, ет.2, Нова сграда на УАСГ, гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1.

Телефон за контакти: 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.