Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 16.06.2022 г.

10.05.2022

 ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №182/10.05.2022г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:

ОБЕКТ №1: гр.София, Студентски град, бл.№35, ниско тяло с площ 256/двеста петдесет и шест/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 16.35 /шестнадесет лв. и тридесет и пет ст./ лв./кв.м. с ДДС за кафе-клуб,

Участник в търга с явно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

  1. ОБЕКТ №1 се предоставя под наем без обзавеждане
  2. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  3. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  4. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 20.05.2022г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 07.06.2022г.

Депозитът за съответния обект е в размер на 40 000лв.(четиридесет хиляди лева), внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 10.06.2022г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 15.06.2022г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.226.

Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.

Търгът ще се проведе на 16.06.2022г. от 14.00ч. в зала 250, ет.1, сграда на ФСО, вът на УАСГ, гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1.

Телефон за контакти: GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.