Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 16.06.2022 г.

20.05.2022

 ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №183/10.05.2022г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, вътрешен двор, барака срещу входа на ФСО на УАСГ, ет.1, с площ 8 /осем/ кв.м., офис, при начална месечна наемна цена – 10лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №2: в гр.София, район „Студентски град“, част от ниско тяло към блок 36А, площ от 65 кв.м, с предназначение: кафе, заведение за бързо хранене или друго без продажба на алкохол с висока концентрация, при начална месечна наемна цена – 11.00лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:3 гр.София, Студентски град, блок 34 Б, партер, за вендинг машина /пакетирани храни и напитки/ с площ 1.00 кв.м 1, при начална месечна наемна цена – 50лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:4 гр.София, бул. ”Хр.Смирненски” №1, Нова сграда, корпус Б, ет.11 /срещу входа/, с площ 18 /осемнадесет/ кв.м. за офис. при начална месечна наемна цена – 12лв./кв.м. с ДДС

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.


Специфични условия:

  1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред.
  2. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  3. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  4. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 20.05.2022г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски” №1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 07.06.2022г.

Депозитът за съответния обект е в размер на три месечни наема , внесен сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 10.06.2022г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 15.06.2022г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.226.

Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.

Търгът ще се проведе на 16.06.2022г. от 14.30ч. в зала 250, ет.1, сграда на ФСО, УАСГ, гр.София, бул.„Хр.Смирненски” №1.

Телефон за контакти: 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.