Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 08.08.2022 г.

15.07.2022

ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №267/23.06.2022г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:

ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат /мазе/, за заведение за бързо хранене без продажба на алкохол с висока концентрация с площи, както следва:

  • 248кв.м. - търговска площ,
  • 18кв.м. - складова площ,
  • 14кв.м. - площ на терена пред помещението,
  • две паркоместа за товаро-разтоварна дейност във вътрешен двор на Ректорат.

ОБЕКТ №1 се предоставя под наем без оборудване, на шпакловка и замазка. Същият се нуждае от ремонт, за който се предвижда три месеца гратисен период.
Начална годишна наемна цена с ДДС за ОБЕКТ №1 – 39 144 /тридесет и девет хиляди и сто четиридесет и четири/ лв..
Участник в търга с явно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.
Специфични условия:

  1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред.
  2. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  3. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  4. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 08.07.2022г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 29.07.2022г.

Депозитът за съответния обект е в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв. и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 02.08.2022г. 

Оферти за участие в търга се подават в срок до 05.08.2022г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.204а. 

Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ.

Търгът ще се проведе на 08.08.2022г. от 14.00ч. в зала 226, Нова сграда на УАСГ гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1. 

Телефон за контакти: 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ .