Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 10.11.2022 г.

05.10.2022

ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр. София, п.к.1046, бул. „Хр. Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №431/29.09.2022г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • ОБЕКТ №1: гр. София, Студентски град, блок 61Б, подблоково партерно помещение, офис и търговско помещение, с обща площ 236 /двеста тридесет и шест/ кв.м., от които 62 /шейсет и два/ кв.м. – търговска площ и 15 /петнадесет/ кв.м. – офис, 159 /сто петдесет и девет/ кв.м. – складова площ, при начална месечна наемна цена: за търговска площ – 10.50 лв./кв.м. с ДДС, за офис – 10.50 лв./кв.м., за складова площ – 4.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №2: гр.София, Студентски град, блок 35, част от южна фасада /между ет.3 и ет.7/ за монтаж на рекламно съоръжение с площ 50 /петдесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 24.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:3 в гр.София, Студентски град, блок 33, вх.Б, прилежащо ниско тяло за кафе-фитнес без продажба на алкохол с висока концентрация, с обща 226 /двеста двадесет и шест/ кв.м., от които 138.60 кв.м. – търговска площ и 87.40 кв.м. – складова площ, при начална месечна наемна цена – за търговска площ- 10.50 лв./кв.м. с ДДС, за складова площ – 4.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:4 гр.София, Студентски град, блок 34А, ет.1, с площ 11 /единадесет/ кв.м. за склад. при начална месечна наемна цена – 4.00 лв./кв.м. с ДДС.
  • ОБЕКТ №:5 гр.София, Студентски град, блок 61Б, подблоково партерно помещение, офис с обща площ 127/сто двадесет и седем/ кв.м., от които 60 /шейсет/ кв.м. – търговска площ и 67 /шейсет и седем/ кв.м. – складова площ, при начална месечна наемна цена – за търговска площ- 10.50 лв./кв.м. с ДДС, за складова площ – 4.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:6 гр.София, район „Студентски град“, част от ниско тяло към блок 36А, площ от 65 кв.м, с предназначение: търговско помещение, при начална месечна наемна цена – 10.00 лв./кв.м. с ДДС.

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

  1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред.
  2. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  3. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  4. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 13.10.2022г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 31.10.2022г.

Депозитът за ОБЕКТ №1 и ОБЕКТ №3 е в размер на 2 000лв., а за всички оставали обекти е в размер на три месечни наема.

Депозитът трябва да бъде внесен по сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 07.11.2022г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 09.11.2022г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.226.

Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.

Търгът ще се проведе на 10.11.2022г. от 14.30ч. в Ректорска зала, ет.2, Ректорат, УАСГ, гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1.

Телефон за контакти: 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ и GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.