Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 05.01.2023 г.

22.11.2022

ОБЯВА

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №495/28.10.2022г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус А, /близо до решетката към корпус Б / ет.3 /, топла връзка, с площ 25 /двадесет и пет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 12.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №2: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус А, ет.1, с площ 42 /четиридесет и два/ кв.м., офис №113, при начална месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:3 гр.София, гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус Б, ет.3 с площ 190 /сто и деветдесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:4 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус А /зад „АУЛА МАКСИМА“/, ет.3, с площ 20 /двадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:5 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда, корпус А, ет.3 /топла връзка/ с площ 25 / деветдесет и пет/ кв.м. за офис при начална месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:6 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Нова сграда - двор с площ 25 /двадесет и пет/ кв.м. за гаражна клетка при начална месечна наемна цена – 12.00 лв./кв.м. с ДДС.

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

  1. наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред.
  2. наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  3. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  4. наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 02.12.2022г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 26.12.2022г.

Депозитът за всички обекти е в размер на три месечни наема.

Депозитът трябва да бъде внесен по сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 29.12.2022 г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 04.01.2023г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., каб.226.

Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ.

Търгът ще се проведе на 05.01.2023г. от 14.30ч. в Ректорска зала, ет.2, Ректорат, УАСГ, гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1.

Телефон за контакти: 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ .