Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 25.04.2023 г.

13.03.2023

ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №112/13.03.2023г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

 

 • ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №516 с площ 9 /девет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:2 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №517 с площ 11 /единадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:3 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №518 с площ 11 /единадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:4гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №519 с площ 11 /единадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:5 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №522 с площ 10 /десет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:6 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №524 с площ 11/единадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:7 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №526 с площ 11/единадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:8 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №527 с площ 12/дванадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:9 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №529 с площ 13/тринадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:10 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №530 с площ 11/единадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:11 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №531 с площ 11/единадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:12 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №532 с площ 13/тринадесет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:13 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Ректорат, ет.5, стая №534 с площ 10/десет/ кв.м. за офис, при начална месечна наемна цена: 10.00 лв./кв.м. с ДДС

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

 1. Наемодателят има право да актуализира наемната цена от договора по решение на Ректора в зависимост от икономическите условия в РБългария при промяна на официално обявения от НСИ инфлационен индекс, за което уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ.
 • Наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред.
 • Наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
 • съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
 • Наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.
 • Наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ.
   

Тръжна документация ще се закупува и получава от 27.03.2023г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 18.04.2023г.

Депозитът за всички обекти е в размер на три месечни наема.

Депозитът трябва да бъде внесен по сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 20.04.2023г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 24.04.2023г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., ст.204 А.

Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ.

Търгът ще се проведе на 25.04.2023г. от 14.30ч. в Ректорска зала, ет.2, Ректорат, УАСГ, гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1.

Телефон за контакти: 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ.