Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 25.04.2023 г.

24.03.2023

ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №130/21.03.2023г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект:

  • ОБЕКТ №1: гр.София, бул.“Христо Смирненски“№1, Нова сграда на УАСГ с площ 130 кв.м. за банков офис, при начална месечна наемна цена: 42.10 лв./кв.м. с ДДС

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

  • наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред.
  • наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  • съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  • наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.
  • първоначалният срок на договора да бъде за пет години като при коректно изпълнение на финансовите задължения по договора за наем от страна на наемателя, наемодателят предвижда възможност за продължаване на срока на договора за още пет години.
  • при подписване на договора за наем НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да внесе депозит в размер на двумесечен наем по сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, служещ за нормално /коректно/ изпълнение на договора. След прекратяване на договора, при условие, че не се дължат суми за наеми, консумативи, повреди и др., депозитът се връща от НАЕМОДАТЕЛЯ.
  • в началото на всяка календарна година, считано от 01.01.2024г. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да актуализира наемната цена по чл.4 от договора за наем с официалния средногодишен коефициент на инфлация в Еврозоната – HICP Harmonized Index of Consumer Prices/, публикуван от ЕВРОСТАТ за предходната година, за което уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ.
  • НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да актуализира консумативите по чл.5 от от договора за наем по решение на Ректора в зависимост от икономическите условия, за което уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ.
  • НАЕМАТЕЛЯТ няма право да ползва паркингите на УАСГ

Тръжна документация ще се закупува и получава от 31.03.2023г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 18.04.2023г.

Депозитът за участие в търга е в размер на 20 000лв. (двадесет хиляди лева).


Депозитът трябва да бъде внесен по сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 20.04.2023г.


Оферти за участие в търга се подават в срок до 24.04.2023г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., ст.204 А.


Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ.


Търгът ще се проведе на 25.04.2023г. от 15.30ч. в Ректорска зала, ет.2, Ректорат, УАСГ, гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1.


Телефон за контакти: 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ .