Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 25.04.2023 г.

24.03.2023

ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №133/21.03.2023г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

 • ОБЕКТ №1: гр.София, район ‘Студентски‘, блок 36а, част от ниско тяло с площ 51 /петдесет и един/ кв. м. - за склад, при начална месечна наемна цена: 4.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:2 гр.София, район ‘Студентски‘, блок 34 А, с площ 11 /единадесет/ кв. м. - за склад, при начална месечна наемна цена: 4.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:3 гр.София, район ‘Студентски‘, блок 35, с площ 50 /петдесет/ кв. м. - за рекламна площ, при начална месечна наемна цена: 24.00 лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:4 гр.София, Студентски град, блок 33, вх.Б, прилежащо ниско тяло за кафе-фитнес без продажба на алкохол с висока концентрация, с обща 226 /двеста двадесет и шест/ кв.м., от които 138.60 кв.м. – търговска площ и 87.40 кв.м. – складова площ при начална месечна наемна цена:

за търговска площ - в размер на 10.10 /десет лв. и десет ст./ лв/кв.м. с ДДС,

за складова площ - в размер на 4.00 лв./кв.м. с ДДС

 • ОБЕКТ №:5 гр.София, район ''Студентски'', Студентско общежитие – блок 34А, ниско тяло /прилежащо към блока/ с площ 252 кв. метра, от които: 137.30 кв.м. търговска площ и 114.70 кв.м - складова площ при начална месечна наемна цена:

за търговска площ - в размер на 10.10 /десет лв. и десет ст./ лв/кв.м. с ДДС,

за складова площ - в размер на 4.00 лв./кв.м. с ДДС.

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

 • наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред.
 • наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
 • съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
 • наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.
 • за ОБЕКТ №:4 и ОБЕКТ №:5 първоначалният срок на договора да бъде за пет години като при коректно изпълнение на финансовите задължения по договора за наем от страна на наемателя, наемодателят предвижда възможност за продължаване на срока на договора за още пет години.
 • при подписване на договора за наем НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да внесе депозит в размер на двумесечен наем по сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, служещ за нормално /коректно/ изпълнение на договора. След прекратяване на договора, при условие, че не се дължат суми за наеми, консумативи, повреди и др., депозитът се връща от НАЕМОДАТЕЛЯ.
 • НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да актуализира наемната цена по чл.4 от договора за наем по решение на Ректора в зависимост от икономическите условия в РБългария при промяна на официално обявения от НСИ инфлационен индекс, за което уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ.
 • НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да актуализира консумативите по чл.5 от договора за наем по решение на Ректора в зависимост от икономическите условия, за което уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 31.03.2023г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 18.04.2023г.

 • Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №:1, ОБЕКТ №:2 и ОБЕКТ №:3 е в размер на три месечни наема.
 • Депозитът за участие в търга за ОБЕКТ №:4 и ОБЕКТ №:5 е в размер на 10 000лв. (десет хиляди лева).

Депозитът трябва да бъде внесен по сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 20.04.2023г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 24.04.2023г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., ст.204 А.


Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.


Търгът ще се проведе на 25.04.2023г. от 16.00ч. в Ректорска зала, ет.2, Ректорат, УАСГ, гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1.


Телефон за контакти: GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.