Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 26.06.2023 г.

22.05.2023

ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №223/19.05.2023г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

  • ОБЕКТ №:1 гр.София, район ‘Студентски‘, блок 35, с площ 50 /петдесет/ кв. м. - за рекламна площ, при начална месечна наемна цена: 20.00 лв./кв.м. с ДДС
  • ОБЕКТ №:2 гр.София, Студентски град, блок 33, вх.Б, прилежащо ниско тяло за кафе-фитнес без продажба на алкохол с висока концентрация, с обща 226 /двеста двадесет и шест/ кв.м., от които 138.60 кв.м. – търговска площ и 87.40 кв.м. – складова площ при начална месечна наемна цена:

-за търговска площ - в размер на 10.10 /десет лв. и десет ст./ лв/кв.м. с ДДС,

-за складова площ - в размер на 4.00 лв./кв.м. с ДДС.

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Специфични условия:

  • наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред,
  • наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ,
  • съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
  • наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.
  • при подписване на договора за наем НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да внесе депозит в размер на двумесечен наем по сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, служещ за нормално /коректно/ изпълнение на договора. След прекратяване на договора, при условие, че не се дължат суми за наеми, консумативи, повреди и др., депозитът се връща от НАЕМОДАТЕЛЯ.
  • НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да актуализира наемната цена по чл.4 от договора за наем по решение на Ректора в зависимост от икономическите условия в РБългария при промяна на официално обявения от НСИ инфлационен индекс, за което уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ.
  • НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да актуализира консумативите по чл.5 от договора за наем по решение на Ректора в зависимост от икономическите условия, за което уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 29.05.2023г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 16.06.2023г.

Депозитът за участие в търга е в размер на три месечни наема.

Депозитът трябва да бъде внесен по сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 20.06.2023г.

Оферти за участие в търга се подават в срок до 23.06.2023г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., ст.204 А.

Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.

Търгът ще се проведе на 26.06.2023г. от 16.00ч. в Ректорска зала, ет.2, Ректорат, УАСГ, гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1.

Телефон за контакти: GSM 0882529588 - инж. Бойко Кияков – комплексен управител на СО при УАСГ.