Home / About the University / Tenders and contracts /

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 20.09.2023 г.

10.08.2023

ОБЯВА

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, с адрес: гр.София, п.к.1046, бул. „Хр.Смирненски” №1, на основание чл. 16, ал.2, чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13 във връзка с чл.43, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1, т.1 от ЗВО с оглед необходимостта от отдаване под наем на имотите - публична държавна собственост чрез използване на същите съгласно предназначението им, без възпрепятстване на осъществяване на дейностите в тях и в Университета, за реализиране на приход от отдаването им под наем, както и с оглед осигуряване на по-добри социално-битови условия за студенти и преподаватели, и на основание Заповед №383/08.08.2023г. на Ректора на УАСГ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

 • ОБЕКТ №1: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, бл.12, ет.3 с обща площ 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м., за офиси, при начална месечна наемна цена – 13.20лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:2 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №14 с площ 18.5 /осемнадесет кв.м. и пет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №:3 гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1, Източно крило, ет.5, офис №12 и офис №13 с площ 37.20 /тридесет и седем кв.м. и двадесет / кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №4: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1,Ректорат /двор/ офис с площ 18 /осемнадесет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №5: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1,Ректорат /двор/ офис с площ 66 /шейсет и шест/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №6: гр. София, Източно крило, ет.5, офис №5, с площ 18.5 кв.м. при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №7: гр. София, Източно крило, ет.5, офис №3, с площ 25кв.м. при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №8: гр. София, Източно крило, ет.5, офис №4, с площ 18.5 кв.м. при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС
 • ОБЕКТ №9: гр.София, бул.”Хр.Смирненски”№1,Ректорат /двор/ офис с площ 10 /десет/ кв.м., при начална месечна наемна цена – 10.00лв./кв.м. с ДДС

Участник в търга с тайно наддаване може да бъде всяко физическо или юридическо лице.


Специфични условия:

 1. Наемодателят има право да актуализира наемната цена от договора по решение на Ректора в зависимост от икономическите условия в РБългария при промяна на официално обявения от НСИ инфлационен индекс, за което уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ.
 2. Наемателят е длъжен да спазва правилата на Пожарната безопасност и на вътрешния ред.
 3. Наемателят е длъжен да застрахова наетия обект в полза на УАСГ.
 4. съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДС всички ремонтни работи са за сметка на наемателя /основни и текущи ремонти, поддържане/,
 5. Наемателят е длъжен да заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.
 6. Наемателят няма право да ползва паркингите на УАСГ.

Тръжна документация ще се закупува и получава от 28.08.2023г. срещу сумата от 50лв. /петдесет лева/ с ДДС в счетоводството на УАСГ /каса/ - гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1, 2-ри етаж, ст.281 от 9.00ч. до 16.00ч. до 12.09.2023г.


Депозитът за всички обекти е в размер на три месечни наема.


Депозитът трябва да бъде внесен по сметка на УАСГ – IBAN: BG75 BNBG 9661 3300 1745 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ и трябва да е постъпил по сметката на УАСГ не по-късно от 18.09.2023г.


Оферти за участие в търга се подават в срок до 19.09.2023г. от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в служба „Деловодство” на Ректората, ІІ ет., ст.204 А.


Оглед на обектите ще се извършва всеки работен ден по предварителна уговорка на тел. 02/865-48-06, GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ.


Търгът ще се проведе на 20.09.2023г. от 14.30ч. в Ректорска зала, ет.2, Ректорат, УАСГ, гр.София, бул.„Хр.Смирненски”№1.


Телефон за контакти: 02/865-48-06,GSM 0888360918 - Славян Николов – технически организатор, сектор „Наеми” при УАСГ .