Начало / Прием / Чуждестранни граждани / Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в УАСГ / Необходими документи

Необходими документи

Необходими документи :
1. Заявление за кандидатстване по образец.
2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова.
4. Оригинал и копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.
5. Документ за платена административна такса в касата на УАСГ или по банков път.

Документите по т. 2 и 3 с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните – членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.). Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 4, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

Документите по т. 2 и 3, издадени от висшите училища извън страните – членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., а при липса на такива разпоредби – да са преминали процедура по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Кандидатите, желаещи признаване могат да представят на контактното лице академичните документи за предварителен преглед и обсъждане от комисията по признаване преди да подадат всичките необходими документи.