Начало / Прием / Чуждестранни граждани / Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в УАСГ / Такси

Такси

Кандидатите със завършено висше образование в чужбина подават всички необходими документи съобразно разпоредбите на Наредбата в Деловодството на УАСГ и заплащат такса от 380 лв.

Кандидатите, удостоверяващи периоди на обучение в чужбина подават всички необходими документи съобразно разпоредбите на Наредбата в Деловодството на УАСГ и заплащат такса от 160 лв.

Таксите от 380 лв. или 160 лв. се заплаща в касата или по сметката на УАСГ:

в лева: IBAN: BG84 BNBG 9661 3100 1745 01

BIC: BNBG BGSD