Home / Education / Continuing Education / Courses and Programmes / Въведение в EPАNET - софтуер за симулиране работата на водопреносни системи

Въведение в EPАNET - софтуер за симулиране работата на водопреносни системи

 Целта на настоящия курс е да запознае участниците в детайли с интерфейса и начина на работа на програмата, като с помощта на реални примери от практиката даде в ръцете им мощен инструмент за симулиране работата на водопреносните системи.

 EPANET е компютърна програма, която симулира хидравличното действие и качеството на водите в напорни водопроводни системи за продължителни периоди от време.

Програмата е разработена като инструмент, който да подобри разбирането ни за движението и поведението както на водата, така и на попадналите в нея вещества във водопреносната мрежа. Може да бъде използвана за най-разнообразни задачи при анализа на работата на водопроводните мрежи, като например:

·       Анализ на работата на водопреносната мрежа. Определяне на скорости и налягане в конкретни сечения;

·       Оптимизиране на избора на водоизточник;

·       Оптимизиране на режима на работа на помпени станции;

·       Оценка на алтернативни стратегии за управление на мрежите.  

Целта на настоящия курс е да запознае участниците в детайли с интерфейса и начина на работа на програмата, като с помощта на реални примери от практиката даде в ръцете им мощен инструмент за симулиране работата на водопреносните системи.

Работната програма включва както теоретична част, така и практически упражнения, които ще се провеждат интегрирано, като по този начин се осигурява максимално бързо усвояване на материала.

Основните теми, които ще бъдат засегнати по време на курса са:

·       Запознаване с възможностите и интерфейса на програмата. Основни настройки за работа;

·       Построяване на мрежа;

o   интерактивно въвеждане чрез интерфейса на програмата;

o   въвеждане чрез текстови файлове;

·       Провеждане на симулация при стационарно течение;

·       Провеждане на симулация при нестационарно течение;

o   Работа с часови графици;

·       Работа с помпени станции;

·       Повеждане на анализ за определяне качеството на водата;

o   Времепрестой на водата в мрежата;

o   Определяне на концентрацията на остатъчен хлор;

o   Определяне разпространението на замърсители в мрежата;

·       Визуализация и анализ на получените резултати;

Продължителност:  20 учебни часа.

Провеждане:

24 ноември – 12,00 – 17,00 часа

25 ноември – 9,00 – 14,00 часа

1 декември – 12,00 – 17,00 часа

2 декември – 9,00 – 14,00 часа

 Място на провеждане: Хидротехнически факултет, корпус А, 5-ти етаж , зала 508.

Преподавател: гл.ас. д-р инж. Владимир Кукурин – кат. „Хидравлика и Хидрология”, ХТФ на УАСГ;

Такса: 200,00 лв.