Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание

Общо събрание

Върховен орган на управление на Университета е Общото събрание, в което участвуват преподаватели, служители, докторанти и студенти.

Численият и структурният състав на Общото събрание и организацията на неговия избор се определят от академичния съвет. При това хабилитираните лица са не по-малко от 70%, а представителите на студентите − не по-малко от 15% от състава му.
В Общото събрание се включват всички хабилитирани лица на основен трудов договор, както и представители на нехабилитираните преподаватели, на обучаващите се - студенти и докторанти и на административния персонал, като:

  • нехабилитираните преподаватели се избират на техни събрания по основни звена − факултети и департаменти. Полагащият се брой за всяко звено е пропорционален на броя на нехабилитираните преподаватели на основен трудов договор към съответното звено;
  • представителите на обучаващите се (студенти и докторанти) се избират на събрания, организирани от студентския съвет;
  • представителите на административния персонал се избират на събрания на административния персонал;

Общото събрание на УАСГ се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на академичния съвет, по искане на ректора или по искане на най-малко 1/4 от списъчния състав на Общото събрание.
Заседанията на Общото събрание на УАСГ са законни, ако присъстват най-малко 2/3 от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата, които са в отпуск при временна нетрудоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от 1/4 от списъчния състав.