Начало / За Университета / Структура и управление / Академичен съвет

Академичен съвет

Списъчният състав на Академичния съвет възлиза на 44 души. Всички негови членове са избрани легитимно от последното Общо събрание на Университета. От тях 8 са представители на Архитектурния факултет, 9 на Строителния факултет, 7 на Хидротехническия факултет, 6 на Геодезическия факултет, 5 на Факултета по транспортно строителство, 2 на Департамента по приложна лингвистика и физкултура, 7 на студентите и 1 от служителите на УАСГ.

Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научна дейност на УАСГ, който:
1. Координира дейността на отделните факултети и звената от общоуниверситетско значение;
2. утвърждава основните параметри и критерии в организацията и управлението на всички дейности, като предоставя пълномощия за самоуправление на факултетите, департаментите и другите звена;
3. определя образователната и научната политика на университета;
4. приема мандатната програма, бюджета на университета и утвърждава годишния отчет на ректора, както и годишния финансов отчет на университета;
5. утвърждава разпределението на бюджетните средства по дейности и звена;
6. разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското мнение;
7. определя броя и избира по предложение на ректора заместник-ректорите и другите ръководители на звена от общоуниверситетско значение;
8. взема решения за създаване, преобразуване и закриване на катедри, департаменти и обслужващи звена или прави предложения пред Министерския съвет за подобни промени на факултетите;
9. определя стратегията на международното сътрудничество на УАСГ и на финансовото му осигуряване;
10. взема решения за участие на университета в сдружения с наши и чуждестранни организации;
11. определя специалностите, формите и степените на обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти;
12. определя условията за приемане на студенти, специализанти и докторанти;
13. утвърждава учебните планове за обучение на студентите;
14. определя кадровата политика на УАСГ, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му;
15. приема планове за развитие на капиталното строителство и издателската дейност;
16. приема нормативи за определени учебни, научни, творчески или научно-производствени дейности в университета, като правилници за дейността на звена и поделения от общоуниверситетско значение, Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите, Наредба за учебната заетост на научно-преподавателския състав и др.;
17. присъжда почетното звание "доктор хонорис кауза";
18. обявява конкурси за хабилитирани и нехабилитирани преподаватели по предложение на факултетите и департаментите;
19. утвърждава и избира с тайно гласуване гост-професори (пенсионери) по предложение на факултетите и департаментите.