Начало / За Университета / Структура и управление / Контролен съвет

Контролен съвет

Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността на УАСГ.

 Той се състои от председател, заместник-председател и членове, от които един е представител на студентския съвет, а останалите са хабилитирани лица на основен трудов договор в УАСГ. Те не могат да бъдат избирани за членове на академичния съвет, за заместник-ректори, декани или директори на департамент.
Дейността на Контролния съвет включва:
1. проверява законосъобразността на изборите на ръководни органи на УАСГ и неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането им и докладва на академичния съвет за резултатите от проверката;
2. изготвя становище по проекта за бюджет на УАСГ и по изпълнението му и ги докладва пред академичния съвет и Общото събрание;
3. участва в проверките по случаи на дисциплинарно уволнение;
4. докладва за своята дейност пред Общото събрание най-малко веднъж годишно;
5. следи за спазването на ЗВО и на този Правилник, както и на други законови и нормативни документи в частта им, засягаща дейността на УАСГ.