Начало / Студенти и Докторанти / Записване на семестър

Записване на семестър

Учебна 2018-2019 година

Записването на семестър от студентите става на основание на Правилника за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите в УАСГ (ПУДПЗСДС).

На основание Чл. 13 (1) от този Правилник студентите записват всеки семестър при следните условия:
- заверка на предходния семестър в рамките на обявения график;
- заплащане на семестриална такса съобразно сроковете на графика;
- (решение на АС от 08.02.2017 г. - само за тази учебна година) всяка нова учебна година се записва при спазване на горните две условия и без ограничение в броя на неположените изпити. След семестриалното си завършване, всеки студент е длъжен да положи всички изпити и практики по учебния план, преди да запише дипломен семестър.
При спазване на горните условия студентите получават всички права на действащи (редовно записани) студенти за формата на обучение, по която са приети.

На основание на Чл. 20 от същия правилник записването на дипломен семестър става при следните условия:
- право да получат задание за дипломна работа имат студентите, положили успешно всички изпити и провели всички учебни и преддипломни практики, предвидени според учебния план на съответната специалност;
- заплащане на семестриална такса съобразно сроковете на графика.
Получилите задание за дипломна работа придобиват статут на дипломанти.

График на учебния процес - редовно обучение

Зимен семестър за всички специалности
- записване - до 10.09.2018 г.
- учебни занятия - от 10.09.2018 до 28.12.2018 г.

Летен семестър за всички специалности
- записване - до 11.02.2019 г.
- учебни занятия - от 11.02.2019 до 31.05.2019 г.

За повече подробности по учебния график вижте страницата на Учебен отдел и страницата на вашата специалност.

Семестриални такси

Семестриалните такси за обучение, субсидирано от държавата, се определят с Решение № 286 / 26.04.2018 г. на МС.

За граждани на Р България, ЕС или ЕИП
- редовно обучение, всички специалности, всички ОКС - 350 лв.
- задочно обучение, всички специалности, всички ОКС - 210 лв.

За чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО
- редовно обучение, всички специалности, всички ОКС - 1600 евро
- задочно обучение, всички специалности, всички ОКС - 800 евро

Таксите за обучение в евро се заплащат в левовата равностойност по фиксирания курс на еврото към българския лев.

За повече подробности по таксите за обучение вижте страницата на Учебен отдел.

Семестриални такси за обучение на студенти - платено обучение, приети с решение на АС с протокол № 34 / 13.06.2018 г.
За граждани на Р България, ЕС или ЕИП
- редовно обучение, всички специалности, всички ОКС - 1974.50 лв.
- задочно обучение, всички специалности, всички ОКС - 1834.50 лв.

Заплащане на семестриални такси

Всички такси в УАСГ се заплащат безкасово.

1. Плащане чрез POS-терминал (картово терминално устройство) на следните места:
- Финансово-счетоводен отдел - каса (над зала 250)
- Корпус А на УАСГ - каса студентски наеми.

След плащане студента получава квитанция, която представя във факултетната канцелария.

2. Плащане чрез бюджетно платежно нареждане

Студентите заплащат таксите си за обучение по банкова сметка:
банка - БНБ-ЦУ
BIC - BNBGBGSD
IBAN - BG84BNBG96613100174501

Образец на платежно нареждане:

Студентите трябва да попълват в нареждането
- в полето "Основание за плащане" – ЕГН/ЛНЧ и имената на студента по лична карта, за когото се заплаща таксата;
- в полето "Още пояснения" – специалността, курса и факултетния номер на студента, за когото се заплаща таксата.