Начало / За Университета / Акредитация / Регистър на нормативните документи

Регистър на нормативните документи

ОД Идентиф. Име Абр. версия протокол прил. вносител история
 

Общи нормативни документи

1   Правилник за устройство и дейност на УАСГ            
2   Правилник за управление на УАСГ            
3   Правилник за трудовата дейност и изисквания за придобиване на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичните длъжности "асистент", "главен асистент" "доцент" и "професор" в УАСГ            
4   Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите            
5                
6   Стандарт за обучение на докторанти в УАСГ  

Docx-1

Docx-2

Docx-3

ZIP

       
7   Процедурни правила и образци на документи за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, на научна степен „доктор на науките” и за заемане на академични длъжности в УАСГ      

Прил.1

Прил.2

Прил.3

   
8   Вътрешен правилник за учебната дейност, правата и задълженията на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти            
9                
10   Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ   Docx        
11   Правилник за създаване, одобряване и публикуване на  нормативни   Docx   Приложение    
12   Етичен кодекс            
13   Процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство   Docx        
14   Стратегия за управление на риска в УАСГ            
15   Правила за условията и реда за финансиране на  научноизследователски теми и подпомагане на научните изследвания в УАСГ със собствени и предоставени от бюджета средства            
16   Правилник за атестиране на академичния състав в УАСГ   ZIP        
17   Правилник за въвеждане на системата за академично наставничество в УАСГ   Docx        
18   Правилник за работата на държавните изпитни комисии в УАСГ            
19   Правилник за провеждането на програма "Еразъм" (студентска и преподавателска мобилност", УАСГ            
20   Правилник за издаване на учебна литература (учебници и учебни помагала)            
21   Правилник за осъществяване на дейността по международно сътрудничество и европейска интеграция в УАСГ            
22   Правила за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза на УАСГ“            
23   Годишен план на дейностите по самооценяване и вътрешен одит            
24   Правилник за дейността на комисиите по учебни дейности            
                 
А

ПРАВИЛНИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ЦЕНТРОВЕ, ОТДЕЛИ И СЛУЖБИ КЪМ РЕКТОРАТА

А1   Правилник дейността на комисията по академична етика            
А2   Правилник за устройство и дейност на Център за научни изследвания и проектиране при УАСГ - София            
А3   Правилник за устройството и дейността на Библиотечно-информационен, научен и образователен център УАСГ  

Docx1

Docx2

Docx3

       
А4   Правилник за устройство, дейност и управление на Центъра за електронно и следдипломно обучение при УАСГ – София            
А5   Правилник за устройството и дейността на Център за качество и акредитация УАСГ  

Docx1

Docx2

Docx3

       
А6   Правилник за организацията  и управление и дейността на сектор "Студентски общежития" - УАСГ            
А7   Правилник за управление и стопанисване на
сектор “Студентски столове”
           
А8   Правилник за устройството и дейността на Център за кариерно развитие УАСГ  

Docx1

Docx2

       
А9   Правилник за устройството и дейността на Университетски център за информационни технологии   Docx        
А10   Правилник за дейността на Контролния съвет на УАСГ            
                 
Б

ПРАВИЛНИЦИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ В УАСГ

Б1   Правила за работата на лабораториите в УАСГ            
Б2   Правила за използването на компютърните, мрежовите и други хардуерни и софтуерни средства и услуги            
Б3   Правилник за издаване на годишника на УАСГ            
Б4   Статут и правила за ползване на библиотеката на УАСГ            
Б5   Правилник за вътрешния ред в студентските общежития на УАСГ            
Б6   Правилник за условията за ползване на студентските общежития            
Б7   Правилник за вътрешния ред в столовете на сектор "Студентски столове"            
Б8   Условия и ред за предоставяне на стипендии на студентите в УАСГ по ПМС №90            
                 
В

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА /само за преподаватели и служители/

В1   Наредба за определяне нормативната и наднормативна заетост на преподавателите            
В2   Правила за ползване на творчески отпуск от членовете на академичния състав на УАСГ            
В3   План за действие при бедствия, аварии и катастрофи в УАСГ             
В4   Счетоводна политика на УАСГ /актуализира се ежегодно/            
В5   Вътрешни правила за изграждане на система за финансово управление и контрол при изпълнението и отчитането на бюджета на УАСГ   Docx  

Прил.1

Прил.2

   
В6   Инструкция за изграждане на система за предварителен контрол и система за двоен подпис   Docx        
В7   Вътрешни правила за управление на дейностите по планиране, изпълнение и отчитане на международни проекти в УАСГ, финансирани от структурните фондове на ЕС и други международни програми            
В8   Програма за управление на риска            
В9   Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в УАСГ       Прил.    
В10   Методика за формиране на годишните бюджети  на факултетите в УАСГ /основни принципи/            
В11   Наредба за документооборота            
В12   Процедурни правила за работата на Академичния съвет на УАСГ            
В13   Правилник за съставянето, приемането и  изпълнението на бюджета  на УАСГ            
АФ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

АФ1   Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина в Архитектурен факултет на УАСГ            
АФ2   Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти  за студентите от Архитектурен факултет            
АФ3   Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите в Архитектурен факултет на УАСГ            
СФ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

СФ1                
                 
ХФ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ХФ1   Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина в Хидротехнически факултет на УАСГ            
ХФ2   Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти  за студентите от Хидротехнически факултет            
ХФ3   Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите в Хидротехнически факултет на УАСГ            
                 
ТФ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ФАКУЛТЕТПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

ТФ1   Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина във Факултета по транспортно строителство на УАСГ            
ТФ2   Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти  за студентите от Факултет по транспортно строителство   Docx        
ТФ3   Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите във Факултета по транспортно строителство на УАСГ   Docx        
                 
ГФ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ГФ1   Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина в Геодезически факултет на УАСГ            
ГФ2   Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти  за студентите от Геодезически факултет            
ГФ3   Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите в Геодезически факултет на УАСГ            
ГФ4   Правилник за работата на Държавната изпитна комисия в Геодезически факултет на УАСГ            

Идентификатор - състои се от три части: XX.YY.Z.z, където XX е абревиатура на приелия документа орган, например, АС за академичен съвет;YY e идентификаторът, с който са описани документите в приложения XLS файл, Z.z е текущата версия, каро Z е промяна, направена с гласуване, а z е версия с техническа корекция, при откриване на грешки и форматиране на документите.