Home / About the University / Acreditation / Регистър на нормативните документи

Регистър на нормативните документи

ОД Общи нормативни документи
1 Правилник за устройство и дейност на УАСГ  
2 Правилник за управление на УАСГ  
3 Правилник за трудовата дейност и изисквания за придобиване на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичните длъжности "асистент", "главен асистент" "доцент" и "професор" в УАСГ  
4 Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, докторантите и специализантите  
5    
6 Стандарт за обучение на докторанти в УАСГ  
7 Процедурни правила и образци на документи за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, на научна степен „доктор на науките” и за заемане на академични длъжности в УАСГ  
8 Вътрешен правилник за учебната дейност, правата и задълженията на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти  
9    
10 Вътрешна система за осигуряване на качеството в УАСГ  
11 Правилник за създаване, одобряване и публикуване на  нормативни  
12 Етичен кодекс  
13 Процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство  
14 Стратегия за управление на риска в УАСГ  
15 Правила за условията и реда за финансиране на  научноизследователски теми и подпомагане на научните изследвания в УАСГ със собствени и предоставени от бюджета средства  
16 Правилник за атестиране на академичния състав в УАСГ  
17 Правилник за въвеждане на системата за академично наставничество в УАСГ  
18 Правилник за работата на държавните изпитни комисии в УАСГ  
19 Правилник за провеждането на програма "Еразъм" (студентска и преподавателска мобилност", УАСГ  
20 Правилник за издаване на учебна литература (учебници и учебни помагала)  
21 Правилник за осъществяване на дейността по международно сътрудничество и европейска интеграция в УАСГ  
     
А ПРАВИЛНИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ЦЕНТРОВЕ, ОТДЕЛИ И СЛУЖБИ КЪМ РЕКТОРАТА
А1 Правилник дейността на комисията по академична етика  
А2 Правилник за устройство и дейност на Център за научни изследвания и проектиране при УАСГ - София  
А3 Правилник за устройството и дейността на Библиотечно-информационен, научен и образователен център УАСГ  
А4 Правилник за устройство, дейност и управление на Центъра за електронно и следдипломно обучение при УАСГ – София  
А5 Правилник за устройството и дейността на Център за качество и акредитация УАСГ  
А6 Правилник за организацията  и управление и дейността на сектор "Студентски общежития" - УАСГ  
А7 Правилник за управление и стопанисване на
сектор “Студентски столове”
 
А8 Правилник за устройството и дейността на Център за кариерно развитие УАСГ  
А9 Правилник за устройството и дейността на Университетски център за информационни технологии  
А10 Правилник за дейността на Контролния съвет на УАСГ  
     
Б ПРАВИЛНИЦИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ В УАСГ
Б1 Правила за работата на лабораториите в УАСГ  
Б2 Правила за използването на компютърните, мрежовите и други хардуерни и софтуерни средства и услуги  
Б3 Правилник за издаване на годишника на УАСГ  
Б4 Статут и правила за ползване на библиотеката на УАСГ  
Б5 Правилник за вътрешния ред в студентските общежития на УАСГ  
Б6 Правилник за условията за ползване на студентските общежития  
Б7 Правилник за вътрешния ред в столовете на сектор "Студентски столове"  
Б8 Условия и ред за предоставяне на стипендии на студентите в УАСГ по ПМС №90  
     
В ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА /само за преподаватели и служители/
В1 Наредба за определяне нормативната и наднормативна заетост на преподавателите  
В2 Правила за ползване на творчески отпуск от членовете на академичния състав на УАСГ  
В3 План за действие при бедствия, аварии и катастрофи в УАСГ   
В4 Счетоводна политика на УАСГ /актуализира се ежегодно/  
В5 Вътрешни правила за изграждане на система за финансово управление и контрол при изпълнението и отчитането на бюджета на УАСГ  
В6 Инструкция за изграждане на система за предварителен контрол и система за двоен подпис  
В7 Вътрешни правила за управление на дейностите по планиране, изпълнение и отчитане на международни проекти в УАСГ, финансирани от структурните фондове на ЕС и други международни програми  
В8 Програма за управление на риска  
В9 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в УАСГ  
В10 Методика за формиране на годишните бюджети  на факултетите в УАСГ /основни принципи/  
В11 Наредба за документооборота  
В12 Процедурни правила за работата на Академичния съвет на УАСГ  
В13 Правилник за съставянето, приемането и  изпълнението на бюджета  на УАСГ  
АФ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
АФ1 Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина в Архитектурен факултет на УАСГ  
АФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти  за студентите от Архитектурен факултет  
АФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите в Архитектурен факултет на УАСГ  
СФ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
СФ1    
     
ХФ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ХФ1 Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина в Геодезически факултет на УАСГ  
ХФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти  за студентите от Геодезически факултет  
ХФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите в Геодезически факултет на УАСГ  
     
ТФ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ФАКУЛТЕТПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
ТФ1 Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина във Факултета по транспортно строителство на УАСГ  
ТФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти  за студентите от Факултет по транспортно строителство  
ТФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите във Факултета по транспортно строителство на УАСГ  
     
ГФ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ГФ1 Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и учебни програми и за оценка на резултатите от обучението по всяка дисциплина в Геодезически факултет на УАСГ  
ГФ2 Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти  за студентите от Геодезически факултет  
ГФ3 Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите в Геодезически факултет на УАСГ  
ГФ4 Правилник за работата на Държавната изпитна комисия в Геодезически факултет на УАСГ