Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 9

Брой 9

 

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"75 години УАСГ"
 

 
 
 

Геодезия 

   

   

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ, ГРАВИТАЦИОННО ПОЛЕ И ГЕОДИНАМИКА

 • Изследване на Европейски модел на геоида EGG2015 за ограничен район от територията на Р Македония

Е. Пенева, С. Господинов, А. Постоловски

(пълен текст PDF)

 

 • Дейности по изграждане на Софийска гравиметрична калибрационна линия

Е. Пенева, С. Господинов, И. Радев

(пълен текст PDF)

 

 • Приложение на метода на колокацията за извеждане на локален модел на геоида за част от територията на Р Македония

Е. Пенева, С. Паталов

(пълен текст PDF)

 

 • Radiation Pressure, Along-Track Acceleration and Gravity Variations from Lageos 1 and Lageos 2 SLR Data Processing for the Period 1984.3 – 2012.0

Y. Chapanov, I. Georgiev

(пълен текст PDF)

 

 • Съвременна тектоника на континенталните плочи от обработка и анализ на геодинамичния спътник LAGEOS-1

Н. Димитров, Ив. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Мониторинг на нивото на Черно море в основните мареографни станции Варна и Бургас

И. Георгиев, А. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Precise Point Positioning (PPP) за нуждите на геодезическата практика

Ю. Цановски, Ц. Данчев

(пълен текст PDF)

 

 • Тестване на цифрови модели на релефа за ЮЗ България с ГНСС измервания

Л. Пашова, Г. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Global Tectonic Plate Motions from SLR Data Processing

M. Atanasova, I. Georgiev, Y. Chapanov

(пълен текст PDF

 

 • Съвременна интерпретация на гравиметрични методи за локализиране на аномални обекти в урбанизирани територии

С. Джорова-Маринова, Й. Емилова 

(пълен текст PDF

 

 • Измерване на земния магнетизъм. SWARM сателити

В. Йорданова 

(пълен текст PDF)

 

 • Установяване на разломни структури в дълбочина по резултати от гравиметрични измервания

В. Крумова 

(пълен текст PDF)

 

 

ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

 • Достъп и управление на пространствени данни в BIM решение за техническа инфраструктура 

И. Кунчев 

(пълен текст PDF)

 

 • GIS Spatial Analysis for Determination of Potential Areas for Installing Wind Power Stations 

B. Idrizi, S. Izeiroski, I. Kabashi, M. Lukovska

(пълен текст PDF)

 

 • Българската антарктическа мисия и приносът на УАСГ за нея

Б. Александров, Ю. Цановски 

(пълен текст PDF)

 

 • Извеждане на еталонни стойности в изградена база за проверка на геодезическа апаратура

Ю. Цановски 

(пълен текст PDF

 

 • Геодезическо осигуряване при устройване на военни мостове на плаващи опори в граждански условия

Е. Кръстанов 

(пълен текст PDF

 

 • Предизвикателства пред моделирането на облаци от точки за определяне на деформации

Г. Антова 

(пълен текст PDF)

 

 • Terrestrial 3D Laser Scanning on Livingston Island, Antarctica

A. Kamburov, A. E. Arslan

(пълен текст PDF)

 

 

КАДАСТЪР, УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Тримерно представяне на обектите на кадастъра 

Кр. Микренска-Чернева, Кр. Гълъбова

(пълен текст PDF)

 

 • Фотоволтаичните паркове – конфликтът между зелената енергия и загубата на поземлени ресурси

М. Мондешка, Н. Ярловска

(пълен текст PDF)

 

 

КАРТОГРАФИЯ, ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ

 • Заснемане и оценка на растителността на базата на сателитни изображения при изработване на ПУП

С. Филипова, Д. Филипов, П. Раева 

(пълен текст PDF)

 

 • Приложения на близкообхватната фотограметрия в прецизното земеделие

П. Раева 

(пълен текст PDF

 

 • Анализ на грешката при епиполарна геометрия с успоредни или съвпадащи проекционни равнини

В. Радулов

(пълен текст PDF)