Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 10

Брой 10

  

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"75 години УАСГ"
   

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Трета научно-приложна конференция с международно участие

 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Втора научно-приложна конференция с международно участие

 

 

 • Конструктивно и топлотехническо обследване на елементи на едропанелна жилищна сграда

Л. Хрисчев, Б. Петров, Р. Орлинов, К. Спасов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на многогодишното влияние на атмосферните условия върху напреженията на армировъчна стомана Ø6,5 (А-I) за утилизационно използване

A. Шопов, Р. Ганев

(пълен текст PDF)

 

 • Технологични и конструктивни решения при изпълнениетo на фасадното скеле на
  ТВ кула – София

Л. Хрисчев, В. Славчев

(пълен текст PDF)

 

 • Растерна дискретизация на проекцията на излъчваната от небосвода директна слънчева радиация

Ст. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Рискове при подготовката и управлението на инвестиционни проекти в хидромелиоративния сектор

Р. Петрова, Н. Банишка

(пълен текст PDF)

 

 • Фасадни скелета, използвани в българската строителна практика

Л. Хрисчев, В. Тепелиев

(пълен текст PDF)

 

 • Специфични особености при реализацията на инвестиционен проект за саниране на многофамилна жилищна сграда (на примера на реално изпълнен обект в гр. Дупница)

Б. Хаджийски

(пълен текст PDF)

 

 • Развитие на якостните и деформационните характеристики на стабилизираните с хидравлични свързващи вещества материали

A. Михов, В. Николов

(пълен текст PDF

 

 • Талпено-стълбовата стенна конструкция от периода на възраждането в района около Котел

П. Груева, В. Танев

(пълен текст PDF)

 

 • Seismic Strengthening by Ties of Historic Reinforced Concrete Buildings Under Environmental and Shear Effects

A. Liolios, A. Moropoulou, K. Liolios, D. Partov, K. Georgiev, I. Georgiev

(пълен текст PDF)