Home / Research / Център за върхови постижения "НАСЛЕДСТВО БГ"

Център за върхови постижения "НАСЛЕДСТВО БГ"

УАСГ е партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Водеща организация за реализиране на дейностите по проекта е Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Заедно с УАСГ, партньори са още десет образователни и научни организации.

Основна цел на проекта е изграждането и развитието на съвременна научноизследователска инфраструктурата за нови технологии в сферите на креативните и рекреативните индустрии.
Акценти на проекта са:
- обединяването на научния потенциал на дванадесетте партньорски организации и изграждане на интердисциплинарни екипи за съвместна научноизследователска дейност;
- разкриване и популяризиране на огромното културно и природно богатство на България;
- реализиране на нова визия за превръщане на културното наследство в реален ресурс за креативните и рекреативните индустрии;
- подбор, обработване, описване и осигуряване на свободен достъп до образци на българското наследство;
- изграждане на национална информационна система „Наследство БГ“ чрез най-нови технологии.
По проект „Наследство БГ“ в УАСГ ще се изградят две уникални за България научно-изследователски лаборатории за документиране и моделиране, консервация и реставрация на недвижимото културно наследство в България.

Повече информация на официалния сайт на проекта
(http://www.nasledstvo.bg/)

Гледайте видео-визитка на проекта и партньорите