Начало / За Университета / Синдикати / ФУНИС / Новини и дейности

Новини и дейности

         
След проведени през месец октомври преговори между синдикалните организации и Ректора на УАСГ на 31.10.2019 г. се подписа нов колективен трудов договор за 2019-2020 г. С новия КТД може да се запознаете от прикачения файл по-долу в раздел Документи.  

На 05.10.2018 г. на заседание на ръководствата на Синдикалните организации в УАСГ се подписа писмо до Ректора за входиране на общ (съгласуван) проект на КТД, за започване на преговори съгласно изискванията на Кодекса на труда.
         Исканията на Синдикалните организации в УАСГ са за повишаване на основните трудови възнаграждения със 100 лв. и на допълнителните трудови възнаграждения за придобита ОНС „доктор“ с 50 лв., считано от 01.11.2018 г., и са продиктувани, от следните съображения:

  1. Непровелите се преговори за повишаване на трудовите възнаграждения в УАСГ предвид повишения размер на МРЗ от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 г.;
  2. Очакваното повишаване на размера на МРЗ от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г.;
  3. Достигането до средните равнища на размера на допълнителните възнаграж-дения за ОНС „доктор“ за 11 висши училища, обучаващи предимно в област¬та на техническите науки, а именно 250 лв.; 
  4. Очакваното повишение с 10% на месечните възнаграждения на служителите от бюджетния сектор (служители от системата на средното образование, МВР, МО и др.).

        На 19.10.2018 г. започнаха преговорите между Синдикалните организации в УАСГ и Ректора за приемане и подписване на нов КТД и увеличение размера на основните работни заплати.


         Източник: инж. Бойко Кияков –  Председател на УС – ФУНИС при УАСГ

                                                 Колективен трудов договор (2019-2020 г.)

                                                 Колективен трудов договор (2018-2019 г.)

 До всички, работещи по трудов договор към УАСГ

Съгласно чл.6 на подписания Колективeн трудов договор (КТД) на УАСГ, той е приложим за:

- преподавателите, служителите и работниците, членове на синдикалните организации, страна по договора, за времето, през което те членуват в тях;

- присъединилите се несиндикални членове по реда на чл. 57 ал. 2 от Кодекса на труда.

Присъединяването се извършва въз основа на подадено писмено заявление до работодателя или до синдикалните организации, страна по договора. Неприсъединилите се не ползват правата по КТД.