Начало / За Университета / Синдикати / ФУНИС / Новини и дейности

Новини и дейности

         
След проведени през месец октомври преговори между синдикалните организации и Ректора на УАСГ на 31.10.2019 г. се подписа нов колективен трудов договор за 2019-2020 г. С новия КТД може да се запознаете от прикачения файл по-долу в раздел Документи.  

На 05.10.2018 г. на заседание на ръководствата на Синдикалните организации в УАСГ се подписа писмо до Ректора за входиране на общ (съгласуван) проект на КТД, за започване на преговори съгласно изискванията на Кодекса на труда.
         Исканията на Синдикалните организации в УАСГ са за повишаване на основните трудови възнаграждения със 100 лв. и на допълнителните трудови възнаграждения за придобита ОНС „доктор“ с 50 лв., считано от 01.11.2018 г., и са продиктувани, от следните съображения:

  1. Непровелите се преговори за повишаване на трудовите възнаграждения в УАСГ предвид повишения размер на МРЗ от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 г.;
  2. Очакваното повишаване на размера на МРЗ от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г.;
  3. Достигането до средните равнища на размера на допълнителните възнаграж-дения за ОНС „доктор“ за 11 висши училища, обучаващи предимно в област¬та на техническите науки, а именно 250 лв.; 
  4. Очакваното повишение с 10% на месечните възнаграждения на служителите от бюджетния сектор (служители от системата на средното образование, МВР, МО и др.).

        На 19.10.2018 г. започнаха преговорите между Синдикалните организации в УАСГ и Ректора за приемане и подписване на нов КТД и увеличение размера на основните работни заплати.


         Източник: инж. Бойко Кияков –  Председател на УС – ФУНИС при УАСГ

                                                 Колективен трудов договор (2019-2020 г.)

                                                 Колективен трудов договор (2018-2019 г.)

 До всички, работещи по трудов договор към УАСГ

Съгласно чл.6 на подписания Колективeн трудов договор (КТД) на УАСГ, той е приложим за:

- преподавателите, служителите и работниците, членове на синдикалните организации, страна по договора, за времето, през което те членуват в тях;

- присъединилите се несиндикални членове по реда на чл. 57 ал. 2 от Кодекса на труда.

Присъединяването се извършва въз основа на подадено писмено заявление до работодателя или до синдикалните организации, страна по договора. Неприсъединилите се не ползват правата по КТД.


** На 15.11.2022г. се проведе отчетно изборно събрание на ФУНИС –УАСГ.
Бяха избрани ръководни и контролни органи на организацията, както следва:
маг.ик.инж.Бойко Илиев Кияков – за Председател на Управителния съвет;
доц.д-р инж.Милена Димитрова Мотева – за Зам.Председател на Управителния съвет;
г-жа Спаска Костадинова Петрова – за секретар и касиер.

За членове на Контролния съвет
Гл.ас. д-р инж. Силвия Кацарска - Филипова;
инж.Живко Борисов Ковачев
г-жа Десислава Асенова Асенова

За Делегати на Х конгрес на ФУНИС бяха избрани:
1.инж.Бойко Илиев Кияков
2.доц.д-р инж.Милена Димитрова Мотева
3.Спаска Костадинова Петрова
4.гл.ас. д-р инж.Силвия Любенова Кацарска - Филипова
5.инж.Живко Борисов Ковачев
6.Десислава Асенова Асенова
7.Лидия Атанасова Кръстева
8.Искра Стефанова Алексиева
9.инж.Камелия Тодорова Йорданова
10. Елена Петрова Бучкова


** На 28.01.2023г. в зала Аула Максима на УАСГ се проведе Х редовен конгрес на Федерацията на университетските синдикати.
За председател беше избран проф. Георги Петров от СУ“Св.Св. Климент Охридски
За член на Управителния съвет и на Изпълнителното бюро беше избран маг.ик.инж.Бойко Кияков – Председател на Управителния съвет на ФУНИС –УАСГ;
За председател на Контролния съвет беше избран гл.ас. д-р Мерджанов от ЛТУ -София
За член на Контролния съвет беше избрана г-жа Спаска Петрова от ФУНИС – УАСГ

Беше приета Резолюция на Х конгрес на ФУНИС, с която да се запознаят всички държавни институции.
С Резолюцията може да се запознаете в прикачения файл.

На 08.11.2022 г. беше подписан нов колективен трудов договор между Ректора на УАСГ и синдикалните организации със срок от 2 години.С новия КТД може да се запознаете от прикачения файл.

 

На 31 януари 2023 г. беше подписан договор за допълнителна здравна застраховка за всички работещи в УАСГ със срок на действие 1 година.