Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 11

Брой 11

  

 

 ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Динамично изследване на един клас равнинни системи с краен брой степени на свобода – числено решение и експериментална реализация

П. Павлов

(пълен текст PDF)

 

 • Вероятностен анализ на ефективността на управление на риска от наводнения след язовири

А. Геренски, Ж. Манчева, М. Маврова-Гиргинова

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на скоростта на освободената потенциална енергия на деформацията за надлъжна пукнатина във функционално-градиентна греда

В. Ризов

(пълен текст PDF)

 

 • Структуриране на ГИС бази данни за напоителни системи

П. Филков, С. Богданова, Н. Найденов

(пълен текст PDF)

 

 • Сив воден отпечатък от заустване на отпадъчни води в река Джерман при гр. Дупница

И. Рибарова, Цв. Ковачева, С. Димитрова

(пълен текст PDF)

 

 • Изследвания върху коефициента на масови реакции при изчерпване на свободен активен хлор (САХ) във водоснабдителната мрежа на град София

Р. Тонев, Г. Димова, С. Димитрова

(пълен текст PDF)

 

 • Отстраняване на нитрати от природни води чрез бавна филтрация и денитрификация

Г. Димова, С. Димитрова, Р. Тонев, С. Лазарова, И. Ангелова

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване параметрите на разработена от нас технология за изследване и получаване на нано тънки органични филми по метода на Лангмюир и Блоджет и оптимизиране на нейни ключови компоненти 

Г. Иванов 

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на хидравличните съпротивления и режимите на течението при каменна рампа от басейново-каскаден тип

Й. Добрев

(пълен текст PDF)

 

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

 • Изследвания върху коефициента на филтрация на полупропускливи строителни почви от Софийския младотерциерен басейн

A. Божинова-Хаапанен, Вл. Костов

(пълен текст PDF)

 

 • Нормативна еволюция на жилищната политика в България

Д. Йорданова

(пълен текст PDF)

 

 • Модел за изследване на поведението на пилоти при циклични въздействия

Т. Янков, М. Тодоров

(пълен текст PDF)

 

 • Оползотворяване на железопътни отпадъци за строителни цели

Н. Постолова

(пълен текст PDF