Начало / Обучение / Магистър след средно образование

Магистър след средно образование

Това са основните програми за обучение на студенти в УАСГ. В тях се приемат кандидати след завършено средно образование.

Архитектура
Магистър (MA)

През 1943 г. – една година след основаването на първото Висше техническо училище в България, в него се открива специалността „Архитектура“. През 1951 г. е основан и Архитектурният факултет с 8 катедри. Към момента във факултета се подготвят студенти по специалностите „Архитектура“, „Урбанизъм“ и „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“, обучават се специализанти и докторанти, извършва се научно-изследователска дейност, разработват се проекти на архитектурни и градоустройствени обекти. В Архитектурния факултет се осъществява значителна международна дейност, включваща преподавателски и студентски обмен с европейски училища по архитектура.

Академичната учебна година обхваща два семестъра (зимен и летен), всеки от тях е с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър традиционно започва в края на септември и завършва в началото на януари. През януари и февруари се провеждат презентиранията и оценяванията (защитите) на курсовите проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър стартира в края на февруари и завършва в началото на юни. През юни и юли се провеждат презентиранията и оценяванията (защитите) на курсовите проекти, лятната изпитна сесия и учебните практики.

Образователният процес се реализира в рамките на последователни задължителни и паралелни избираеми образователни елементи със следната продължителност:

 • 10 редовни учебни семестъра;
 • дипломен (11-и учебен) семестър – разработване и защита на дипломна работа пред Държавна дипломна комисия.

През първите 8 учебни семестри (от 1 до 4 курс) се провежда обучение по фундаментални общообразователни и специализирани задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини. В рамките на IX и X семестри се реализира избираемо профилирано обучение в следните направления, водени от съответните специализирани катедри:

 • жилищни сгради и комплекси;
 • обществени сгради и комплекси;
 • промишлени и аграрни сгради и комплекси;
 • урбанизъм;
 • интериор и дизайн за архитектурата;
 • опазване на архитектурното наследство;
 • архитектурни конструкции и детайли.

Образованието по „Архитектура“ отговаря на световните и европейски стандарти в областта, по-значими сред от които са:

 • Харта на архитектурното образование на Международния съюз на архитектите и ЮНЕСКО;
 • Директива 85/384/ЕЕС от 15.06.1985 г. за взаимно признаване на дипломи, свидетелства и други документи в областта на архитектурата;
 • Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и Съвета по признаване на професионалната квалификация.

Обучението по специалността „Архитектура“ притежава престижни акредитации от реномирани чуждестранни институции като:

 • Министерството на културата и на комуникациите, Франция;
 • Кралския институт на британските архитекти (RIBA), Великобритания;
 • Консултативния комитет по образование и квалификация към ЕС в сферата на архитектурата.

Подготовката на специалистите в областта е в контекста на спецификата на архитектурната професия – като сложна и отговорна област на човешката дейност с уникално обществено въздействие както в материалната, така и в духовната сфери. Реализацията на специалистите се осъществява в области като:

 • проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради;
 • цялостно или частично обновяване на сградния фонд;
 • интериор и дизайн за архитектурата;
 • въвеждане на нови технологии в сферата на архитектурното проектиране с контрол върху енергийното поведение на сградите;
 • реално подпомагане чрез нормативни и проектни разработки на политиката за опазване на културно-историческото ни наследство;
 • компетентна експертна дейност в управлението и контрола на териториалната и регионалната политика в разработката на новите градоустройствени планове и актуализирането на действащи такива;
 • експертна дейност в областта на планирането на материалната база на туризма в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда;
 • управлението на недвижимата собственост.

Кандидатите за студенти по специалността „Архитектура“ следва да притежават качества, свързани със спецификата на архитектурата като синтез на изкуство и строително-техническа дейност. Поради това от кандидатите се очаква наличие на цялостно развита обща и художествена култура, технически усет, рационално и пространствено мислене, познания и умения в областта на изобразителното изкуство и способност за самостоятелно творчество. Въведената система за прием отразява именно тези изисквания. Начинът на кандидатстване, формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти, както и на интернет страницата на УАСГ – www.uacg.bg.

Квалификационна характеристика

 

Брошура за специалност Архитектура

 

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Специалността „Урбанизъм“ е въведена през 2002 г. и за България по нея се провежда обучение единствено в УАСГ. Специалността е резултат от успешно приключил проект по програма Phare-tempus с водещото участие на катедра „Градоустройство“ на Архитектурния факултет и с партньорството на университета Хериът Уот в Единбург, Великобритания и Университетски колеж в Дъблин, Ирландия. Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от НАОА в България.

Обучението по специалността се извършва от екип висококвалифицирани преподаватели от УАСГ, преминали специализирана подготовка в европейски университети. Като хонорувани и гост-преподаватели участват изявени професионалисти и академици от България и Европа.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания относно:

 • историята на урбанизма като комплексна наука и професия;
 • характера, целите, теорията и методите в урбанизма;
 • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище;
 • развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие;
 • политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика;
 • механизмите за прилагането на урбанистичната политика;
 • връзката на урбанизма с другите видове планирания.

Учебната програма развива умения и ценности в следните области:

 • методи за определяне и решаване на проблемите в мултидисциплинарни колективи;
 • правилно мислене относно концепциите, инструментите и мерките за управление на знанията и тяхното практическо приложение;
 • техники за събиране, обработка и анализ на данните, включително използването на съвременни технологии;
 • оценяване и управление на околната среда;
 • анализиране на бъдещите потребности на обществото;
 • интегриране на естетически принципи в урбанизма;
 • съхраняване на културните ценности и заобикалящата човека среда;
 • използване на словесна, писмена и графическа комуникация;
 • спазване на принципа на професионалната етика.

Завършилите специалността “Урбанизъм” могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области:

 • като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото;
 • като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята;
 • като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността;
 • като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.

Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

Структура и съдържание на обучението

Обучението е с продължителност 4 години, включващи 7 семестъра обучение и 1 семестър дипломно проектиране или разработване на дипломна работа по избрана от студента тема. При завършване се присъжда образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Придобилите тази степен могат да кандидатстват и продължат в рамките на държавна поръчка или чрез заплащане и курс до степен „магистър“.

Начинът на кандидатстване

Формирането на бал и сроковете за подаване на документи се определят в ежегодния Правилник за приемане на студенти и са публикувани в справочника за кандидат-студенти.

Академичната учебна година

Обхваща два семестъра (зимен и летен) всеки с продължителност от 15 седмици. Зимният семестър обикновено започва в края на месец септември и завършва в началото на месец януари. През януари и февруари се провеждат защитите на проектите, редовната и поправителна зимна сесии. Летният семестър започва в края на месец февруари и завършва в началото на месец юни. През месеците юни и юли се провеждат защитите на проектите от летния семестър, лятната изпитна сесия и учебните практики. През първата половина на месец септември се провежда есенната поправителна сесия.

Брошура за специалност Урбанизъм

 

 

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

От 2017 г. към Архитектурния факултет на УАСГ е открита специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ (ЛАЛП) със срок на обучение 5 години, разпределени в 9 учебни семестъра и един дипломен.

Приемът на кандидатите по специалността ЛАЛП се осъществява след завършено средно образование с конкурсен изпит по математика или с оценки от ДЗИ по математика и български език и литература (за кандидатите с дипломи за средно образование, издадени след 2008 г.), както и с изпит по рисуване I част (перспектива). Специалността има за задача да подготви ландшафтни архитекти, които да притежават специална подготовка за защитата, опазването, съхраняването и устойчивото развитие на околната среда – нашата жизнена среда на обитаване, работа и отдих, и на нейната организация и естетизация в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Подготовката на бъдещите специалисти осигурява знания и практически умения, засягащи формирането на пространствената среда на ландшафта и неговите композиционни прийоми, както и фундаментално-приложните аспекти, подаващи базовата и специализиращата подготовка на професионално обучение. Ландшафтното планиране е интердисциплинарна дейност, свързана с широк кръг основни научни области като биология, геология, 36 климатология, социология, психология и др. То обхваща и синтезира научните познания и опита на различни специалисти с отношение към екологично ориентираното използване на природните ресурси и развитие на икономиката.

След дипломирането си ландшафтните архитекти ще имат практическата възможност да анализират, проучват, изследват, проектират и участват в изграждането на териториалните комплекси със специфичен облик и образ – ландшафт, парковата среда в урбанизирани и неурбанизирани територии, прилагайки композиционните принципи за обемно-пространствената изграденост на средата. Ландшафтният архитект се реализира във всички етапи на инвестиционното проучване и проектиране от териториален и пространствен характер като туризъм, строителство на озеленени площи и други в областта на паркоустройството и ландшафтното устройство.

Квалификацията „магистър – ландшафтен архитект“ осигурява основата за пълна правоспособност за проектиране и надзор, както и за експертното практикуване в професионалните организации и ведомства. Магистърът по ландшафтна архитектура е и експерт в областта на екологията и съпътстващия я контрол на различни пространствени дейности.

Списък на водещите преподаватели по дисциплини

Брошура за специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране

 

 

Строителство на сгради и съоръжения
Магистър (MA)
 Строителният факултет има богата история и традиции – той е първият факултет в най-старото българско висше техническо училище. Днес в него се обучават най-много от студентите с инженерна специалност. Факултетът разполага със съвременна учебна и лабораторна база. В ...
Строителство на сгради и съоръжения - английски
Магистър (MA)
 Строителният факултет има богата история и традиции – той е първият факултет в най-старото българско висше техническо училище. Днес в него се обучават най-много от студентите с инженерна специалност. Факултетът разполага със съвременна учебна и лабораторна база. В ...
Транспортно строителство
Магистър (MA)

Инженерът по транспортно строителство – специализация “Пътно строител¬с¬тво” обслужва проектирането, строителството и поддържането на пътища, градски транспортни комуникации, пътни съоръжения (мостове, тунели, летища и др.), плани-рането, организацията и управлението на движението, безопасността на движението по пътищата и улиците и др. Завършилите специализация “Пътно строителство” могат да работят като проектанти в областта на автомагистралите, пътищата, улиците, градските комуникации, транспортните съоръжения и др. Те могат да работят в строителни орга-низации и фирми по пътно строителство, инженерингови организации, инвеститорски, надзорни и контролни звена, звена за поддържане на транспортните съоръжения, а така също и в строителни и научни организации и в общински служби по проблеми на път-ното строителство, движението и благоустройството.


Инженерът по транспортно строителство – специализация “Железопътно стро-ителство” получава квалификация в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на железопътни линии и комплексни транспортни обекти: гари и гаро¬ви съоръжения; железопътни съоръжения, като мостове, тунели и др.; специални желез¬ници, като въжени линии, трамвайни и други релсови пътища, метрополитени, приста¬нища и др. Завършилите специализация “Железопътно строителство” могат да работят в проектантски, строителни, инженерингови, научно-изследователски и други зве¬на, организации, ведомства и фирми от областта на железопътния и на градския релсов транспорт – трамвайни линии, метрополитени, въжени линии, пристанища, гари, га-ровите и др. транспортни съоръжения и комплекси, както и по поддържането и експло-атацията на обектите от посочената сфера.


Специали¬зацията “Строителство на транспортни съоръжения” към специалността акцентира и дава по-разширена подготовка, свързана с проектиране, изграждане и поддръжка на раз¬лични видове транспортни съоръжения като мостове, тунели, пристанища, метрополи¬тени и др.
Успешно завършилите студенти от Факултета по транспортно строителство получават дипломи за висше образование на образова¬телно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация „строителен инженер по транспортно строителство”.
Приемът по специалността е в задочна и редовна форма на обучение. Срокът на обучение в редовната форма е 5 години, а в задочната – 6 години.

Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)
В специалност „Водоснабдяване и канализация“ се обучават студенти в две специализации: „Пречистване на води“ и „ВиК мрежи и съоръжения“. ВиК - Пречистване на води   Мисия: Изграждане на професионалисти, които да прилагат най-съвременните ...
Геодезия - регулирана професия
Магистър (MA)

Специалността „Геодезия” (първоначално под наименованието „Земемерно инженерство”) е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище (ВТУ) в България, т.е. това е специалност с вече 79 годишна непрекъсната история.

Традициите и репутацията на тази специалност, съчетана с покриването на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираните професии „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ и „Инженер в инвестиционното проектиране“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ означават само едно – възможност за 100 % професионална реализация и работа по специалността, както в страната, така и в чужбина.
 

Устройство и управление на земи и имоти
Бакалавър (BA)

Специалността „Устройство и управление на земи и имоти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезически факултет при УАСГ.

Обученето осигурява теоретични знания и практически умения по устройство на териториите, управление и оценка на земи и имоти. Използват се национални, европейски и световни оценителски стандарти, принципи и техники.

Практическото обучение започва в лабораториите на университета и продължава с учебни и преддипломни практики във фирми и организации.

Програма “Еразъм+” предлага студентска мобилност с цел обучение в рамките на един или два семестъра (в една академична година) в чуждестранни университети, с които УАСГ има сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения и студентска мобилност с цел практика за провеждане на практическо обучение (стаж) за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация.

 

Инженерна екология
Бакалавър (BA)
 Специалността „Инженерна екология“ със срок на обучение 4 години в редовна форма на обучение е нова за УАСГ. Тя е създадена като комбинация от традициите в обучението в УАСГ, пречупени през призмата на изискванията на новото време. Мисия: Подготовка на ...
Управление в строителството
Бакалавър (BA)
Завършилите строителни инженери получават дипломи за висше образование със степен „бакалавър“ – строителен инженер по управление в строителството и могат да се реализират професионално в строителните фирми, проектантски бюра, фирми за строителен надзор, ...
Строителство на сгради и съоръжения - задочно
Магистър (MA)

Строителният факултет има богата история и традиции - той е първият факултет в най-старото българско висше строително училище.Строителният факултет разполога със съвременна учебна и лабораторна база. Висшето строително образование, което той предоставя, се признава от FEANI /организация със съвещателен глас в ЮНЕСКО и Европейския съвет във връзка със стандартите, свързани с професията на инженера/. Строителният факултет е член на съвета на Строителните факултети заедно със стотици сродни факултети от Германия, Швейцария, Белгия, Австрия и др. Специалността “Строителство на сгради и съоръжения” е престижна и широкопрофилна, и подготвя
за богат спектър от дейности в областта на строителството. В девети учебен семестър специалността предоставя възможност за две специализации – „Конструкции“ и „Мениджмънт и технология на строителството“. От учебната 2005/2006 година се предостави възможност на българските студенти да се обучават по дисциплините от четвърти и пети курс изцяло на английски език от първи до последен курс за български и чуждестранни студенти.

В Строителния факултет се осъществява преподавателски и студентски обмен с много европейски университети.

 

 

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)
 В специалност „Водоснабдяване и канализация“ се обучават студенти в две специализации: „Пречистване на води“ и „ВиК мрежи и съоръжения“. ВиК - Пречистване на води Мисия: Изграждане на професионалисти, които да прилагат най-съвременните ...
Хидростроителство - защитена специалност
Магистър (MA)
Специалност „Хидростроителство“ (ХС) е единствената инженерна защитена специалност в България. Студентите са освободени от заплащане на семестриални такси и имат възможност да кандидатстват за специални, допълнителни стипендии. Специалност ...